งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562
สรุปกิจกรรม การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 032
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านป่าซาง สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ป่าซาง 1. นางสาวทักศินา    ก๋าวี
1. นายเกรียงศักดิ์    สนชาวไพร
17
2 โรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียก สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ป่าซาง 1. เด็กหญิงกมลวรรณ    อินลี
1. นางสาวกันยารัตน์    อู่ประเสริฐ
5
3 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม บ้านดู่ 1. เด็กหญิงน้ำผึ้ง    แสนดี
1. นางเทียนรัตน์    ธนาคำ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม แม่ข้าวต้ม 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์    อุปละ
1. นางสาวลักษิกา    จอมปวง
7
5 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม แม่ยาวดอยฮาง 1. เด็กหญิงสุนารีย์    อุดสา
1. นางยุพิน    เตมิยะ
9
6 โรงเรียนบ้านรวมมิตร สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม แม่ยาวดอยฮาง 1. เด็กหญิงพัชรินทร    แซ่จู
1. นางพยุง    เพ็ชรรัตน์
15
7 โรงเรียนแม่ยาววิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม แม่ยาวดอยฮาง 1. เด็กชายสมหมาย    อู่แม
1. นางดรุณี    ถาหมี
13
8 โรงเรียนบ้านปางคึก สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ขุนกรณ์ดอนชัย 1. เด็กหญิงอรธิชา    กุลวงค์
1. นางผกา    เพิ่มอุสา
10
9 โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าตุ้ม สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ดอยลาน 1. เด็กหญิงภัทรวรรณ    ป้อมรอด
1. นายพสิษฐ์    สุริยา
15
10 โรงเรียนบ้านห้วยชมภู สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ห้วยชมภู 1. เด็กหญิงหัสดา    แซ่พ่าน
1. นางสาวสุนารี    วงศ์ษา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
11 โรงเรียนบ้านจะคือ สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ห้วยชมภู 1. เด็กหญิงพัชริดา    ธนชนานนท์
1. นางสาวนาริน    กุณะ
7
12 โรงเรียนบ้านห้วยแม่เลี่ยม สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ห้วยชมภู 1. เด็กหญิงมณีรัตน์    เวิยยือกู่
1. นางสาวธันย์ชนก    เขื่อนศิริ
13
13 โรงเรียนแม่มอญวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ห้วยชมภู 1. เด็กหญิงอุมาพร    ยาข่อง
1. นางสาวณฐมน    ภูมิตัน
6
14 โรงเรียนเวียงแก้ววิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เวียงชัยเวียงเหนือ 1. นางสาวอารยา    ลาปา
1. นางอติตาภรณ์    จันทะรส
10
15 โรงเรียนบ้านดอน สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ดอนศิลา 1. เด็กหญิงศิวาพร    แสตมป์
1. นายทองแดง    วุฒิเศลา
4
16 โรงเรียนบ้านหัวดอย สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เมืองใต้ 1. เด็กหญิงนรีรัตน์    ไชยเพชร
1. นางจุฑาณี    บั้งเงิน
ชนะเลิศ
17 โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ผางาม 1. เด็กหญิงน้ำฝน    มหาวรรณ์
1. นางสาวอลิสสา    เครือวงค์ปัญญา
10
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................