งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6 339
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านป่าสักไก่ สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม บ้านดู่ 1. เด็กชายภูดิส    มะโนเรือง
2. เด็กชายณัฏฐากร    หวังผล
3. เด็กหญิงนางแล    อาม่อ
4. เด็กชายนภัทรศกร    จันทร์เลน
5. เด็กหญิงเบญญาภา    แสงคำ
6. เด็กหญิงกัลยา    เอโปะ
7. เด็กหญิงอาตา    มาเยอะ
8. เด็กหญิงเมธาพร    บุญราศรี
9. เด็กหญิงวิลาสินี    เชอมือ
1. นางรัชนีพร    ดีปาละ
2. นางวรายุภัสร์    แก้ววิฑูรย์
3. นางเกษณี    จารุสาร
ชนะเลิศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................