งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562
สรุปกิจกรรม การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 034
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม บ้านดู่ 1. เด็กหญิงฟองติ๊บ    ลาทอง
2. เด็กหญิงวรุณี    ไอ่สาน
3. เด็กหญิงมาลินี    สมประสงค์
1. นางนวนันท์    สิทธิวงศ์
2. นางสาวศิริกัญญา    เผ่าหอม
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
2 โรงเรียนบ้านปางขอน สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ห้วยชมภู 1. เด็กหญิงวธัญนุตา    เยส่อกู่
2. เด็กหญิงภิญญดา    เยียเปียงกู่
3. เด็กหญิงแสนดาว    เยส่อกู่
1. นางสาวปวีณา    ช่างแท้
2. นายรณชัย    สิงห์คำ
4
3 โรงเรียนบ้านดอน สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ดอนศิลา 1. เด็กชายนครินทร์    แก้วคำ
2. เด็กหญิงมีนา    จุปะมัดตัง
3. นางสาววาสนา    อุดมทอสกุล
1. นายรณชัย    พรมชัย
2. นางสุรีย์รัตน์    กฤตยาพงศ์พันธ์
ชนะเลิศ
4 โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ผางาม 1. เด็กหญิงธนภรณ์    อ่ำปลอด
2. เด็กชายนราวิชญ์    แก้วใจ
3. เด็กหญิงวนิดา    เขื่อนคำ
1. นางน้ำอ้อย    เทพชาติ
2. นางรุ่งทิพย์    จิระมาตร์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................