งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562
สรุปกิจกรรม การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 341
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนบ้านป่าสักไก่ สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม บ้านดู่ 1. เด็กชายภูดิส    มะโนเรือง
2. เด็กชายณัฏฐากร    หวังผล
3. เด็กชายนภัทรศกร    จันทร์เลน
4. เด็กชายฤทธิ์ชาติ    ดวงแดง
5. เด็กชายศิรวุฒิ    วิวัฒนะ
6. เด็กชายศุภวิชญ์    คีรีแก้ว
7. เด็กชายณัฐภัทร    กาบเกี๋ยง
8. เด็กหญิงนางแล    อาม่อ
9. เด็กหญิงเบญญาภา    แสงคำ
10. เด็กหญิงกนกขวัญ    จันทร์เลน
11. เด็กหญิงกัลยา    เอโปะ
12. เด็กหญิงอาตา    มาเยอะ
13. เด็กหญิงประภาพร    แตกะ
14. เด็กหญิงวิลาสินี    เชอมือ
15. เด็กหญิงศันสนีย์    อัศววิทยภิญโญ
1. นางวรายุภัสร์    แก้ววิฑูรย์
2. นางอรชร    พินิจ
3. นางอรษา    จำปา
4. นางเทียมจิตต์    วิชาคำ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................