งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562
สรุปกิจกรรม การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 345
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เมืองเหนือ 1. เด็กหญิงญาณิศา    ชัยภมรฤทธิ์
2. เด็กหญิงสุกฤษอร    กันธิยะ
3. เด็กชายภูมิแผ่นดิน    นุกาศ
4. เด็กชายวชิรวิทย์    กนกเลิศสุวรรณ์
5. เด็กชายธนภัทร    นามวงค์
6. เด็กหญิงศิโรรัตน์    ทะระมา
7. เด็กหญิงปารมี    ศรีกัน
8. เด็กหญิงวริสรา    กุลธรรมานุสรณ์
9. เด็กหญิงนันทภัค    คำเขียว
10. เด็กหญิงกันต์ฤทัย    วงค์ไชย
11. เด็กหญิงแพรพระยา    หมื่นสันธิ
12. เด็กหญิงชนิภา    ชัยมณี
13. เด็กหญิงศรัญรัชต์    เรือนรัศมีประชา
14. เด็กหญิงพิมพ์วรียา    พรมโมคัก
15. เด็กชายกฤติภูมิ    สาระไชย
16. เด็กชายเป็นต่อ    มนิษาบวรกุล
17. เด็กชายจิณณะ    สุตะวงศ์
18. เด็กชายปัณณธร    เชื้อเมืองพาน
19. เด็กชายธนเดช    เทือกศิริ
20. เด็กชายปรัญชัย    เขียวใส
1. นางสาวกัลยาภัสร์    เดชถิระพิพัฒน์
2. นายชาญยุทธ    ตาแก้ว
3. นางมณีรัตน์    ทะระมา
4. นางสาวสุริจันทร์    ยองทรัพย์ทวี
5. นายสุริยา    เสนาดี
ครูไม่ครบจำนวน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................