งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562
สรุปกิจกรรม การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 348
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ท่าสุด 1. เด็กหญิงหมี่เดอ    เม่อแล
2. เด็กหญิงนภารัตน์    หมื่อแล
3. เด็กหญิงกิตติยา    ทองสิน
4. เด็กชายสามารถ    มาเยอะ
5. เด็กชายนที    ละทั่ง
6. เด็กชายซินจิ    มาทูโอะ
7. เด็กชายณัฐสิทธิ์    ชอบทำกิจ
8. เด็กหญิงปราณี    แซ่เจ๋า
9. เด็กหญิงชนากานต์    แสนเหลี่ยว
10. เด็กหญิงอรรัมภา    ปู่โหล่
11. เด็กหญิงพัชรี    แซ่หมี่
12. เด็กหญิงแอ    ซาลอง
13. เด็กหญิงศศิธร    จะโบ
14. นายสาม    ไทยใหญ่
15. นายศุภสิน    ธรรมวัง
16. เด็กชายลีซอ    อาหงี่
17. เด็กชายอมรชัย    คงอนันต์
18. เด็กหญิงสุนีย์    เบเซ
19. นางสาวศศิกานต์    จี๋แจ่ม
20. เด็กหญิงณัชพร    เลายี่ป๋า
21. เด็กหญิงสมหญิง    ตาย้อย
22. เด็กหญิงภัทรวดี    แซ่เติ๋น
23. เด็กหญิงหมี่อ่อ    อาหงี่
24. เด็กหญิงทวีพร    ศรีปุริ
25. เด็กชายทักษิณ    แซ่จี๋
26. เด็กหญิงกชกร    แซ่ลิ้ว
27. เด็กชายณรงค์ศักดิ์    นามแก้ว
28. เด็กหญิงปนัดดา    ใจซื่อ
29. เด็กชายอีซา    มะเด็ง
30. เด็กหญิงปนัดดา    หมื่นสมบัติ
31. เด็กชายธนพล    แซ่ลี
32. เด็กชายประเสริฐ    เชอกอง
33. เด็กชายเขตรัตน์    ต๊ะจะแก้ว
34. เด็กชายดนัย    แซ่ป่า
35. เด็กหญิงนฤมล    บรรณมาส
36. เด็กชายวีระศักดิ์    เตจ๊ะสิงห์
37. เด็กหญิงอาลู    อาซอง
38. เด็กหญิงปิยะพร    คำปิ๋ว
39. เด็กหญิงปานตะวัน    ฟังสำเนียง
40. เด็กหญิงอาเยอ    เยส่อ
1. นายกิตติคุณ    ทาวาง
2. นางสาวชยาภรณ์    คำตุ้ย
3. นางสาวณิชาภัทร    เฉียงตะวัน
4. นางสาวปวีณา    คำบุบผา
5. นางสาวพรเพ็ญ    อาทิตย์รุ่งเจริญ
6. นางมยุรี    กิจรักษ์
7. นางสาววิสา    ขัดชุมภู
8. นายเอกชาติ    วรรณสกล
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................