งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 352
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านป่าซาง สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ป่าซาง 1. เด็กชายตันติกร    เขื่อนทา
1. นายสมชาติ    กันทะวัง
8
2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม สกอ 1. เด็กชายภาสกร    รวมสุข
1. นายวัชรพงษ์    วิชา
6
3 โรงเรียนสิริวัฒนาเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เอกชน 1. เด็กชายเพชรบรม    อะทะวงษา
1. นายมงคล    คำแดง
10
4 โรงเรียนบ้านป่าสักไก่ สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม บ้านดู่ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    เรือนคำ
1. นางเทียมจิตต์    วิชาคำ
11
5 โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม นางแล 1. เด็กชายพชร    ตรีอุปโภค
1. นายสมคิด    เครือบุญ
5
6 โรงเรียนบ้านถ้ำผาตอง สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ท่าสุด 1. เด็กชายวีระยุทธิ์    จันทรส
1. นางนิศารัตน์    ไชยมูล
12
7 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม แม่ข้าวต้ม 1. เด็กชายธนพล    ลุงซื่อ
1. นายธนันชัย    เขื่อนเพชร
12
8 โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม แม่ยาวดอยฮาง 1. เด็กชายอาทิตยา    ทองดอนพุ่ม
1. นางสาวณัฎฐณิชา    ขันใจ
14
9 โรงเรียนบ้านปางริมกรณ์ สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ขุนกรณ์ดอนชัย 1. เด็กชายนพดล    เยส่อกู่
1. นายนิมิตร    มหาวงษ์
15
10 โรงเรียนอนุบาลห้วยสัก สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ห้วยสัก 1. เด็กชายพชรพล    เขื่อนแก้ว
1. นายปิยะพงษ์    เกเยน
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
11 โรงเรียนดอยลานพิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ดอยลาน 1. เด็กชายภัควัต    จิตชาตรี
1. นายปวีณ์สุดา    มหาวงศ์
7
12 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เมืองเหนือ 1. เด็กชายเพชรตัดเพชร    มุสิกสาร
1. นายสุริยา    เสนาดี
4
13 โรงเรียนบ้านเวียงชัย สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เวียงชัยเวียงเหนือ 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์    โนนรุ่งเรือง
1. นางชนัญชิตา    นัยติ๊บ
16
14 โรงเรียนบ้านหัวดอย สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เมืองใต้ 1. เด็กชายธนภูมิ    ใจมา
1. นายเสรี    มลิสวรรค์
9
15 โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ผางาม 1. เด็กชายไตภพ    หลักแก้ว
1. นางพรรณี    ปลอดโปร่ง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
16 โรงเรียนบ้านปงเคียน สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ทุ่งก่อดงมหาวัน 1. เด็กชายเจษฎา    พิมพ์ทอง
1. นายนคร    เหล็กศรีสืบ
ชนะเลิศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................