งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 037
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ทุ่งก่อดงมหาวัน 1. เด็กหญิงสุพัตรา    จาริสุ
1. นางสาววราภรณ์    ทาอินทร์
2 โรงเรียนบ้านป่าซาง สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ป่าซาง 1. เด็กหญิงธัญธิวา    สุทธิอาคาร
1. นายเกรียงศักดิ์    สนชาวไพร
3 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เมืองใต้ 1. เด็กหญิงอันติมา    มณีวรรณ
1. นางสุขนิษฐ    มณีรัตน
4 โรงเรียนสิริวัฒนาเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เอกชน 1. เด็กหญิงนภัสกร    สุขใจ
1. นางสาวพัชรินทร์    พินำธรรม
5 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม บ้านดู่ 1. เด็กหญิงธัญพร    นักร้อง
1. นางสุพานี    ชุณหปราณ
6 โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม นางแล 1. เด็กหญิงเมษา    บุญมา
1. นางณัฐรี    ตุ่นแก้ว
7 โรงเรียนห้วยพลูพิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ท่าสุด 1. เด็กหญิงแพร    แสงแก้ว
1. นางวุฒิพร    จินะราช
8 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม แม่ข้าวต้ม 1. เด็กหญิงกุลนัดดา    ประดับ
1. นางสาวสุพรรณี    ป้อมฝั้น
9 โรงเรียนผาขวางวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม แม่ยาวดอยฮาง 1. เด็กหญิงวีรดา    อาโต่
1. นางสาวธมลวรรณ    หวายคำ
10 โรงเรียนบ้านป่าอ้อดอนชัย สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ขุนกรณ์ดอนชัย 1. เด็กหญิงอภิชญา    เจริญธรรมอักษร
1. นางสุพิชญ์ชา    เกษมราษฎร์
11 โรงเรียนร่องเบ้อวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ห้วยสัก 1. เด็กหญิงณัฏฐกฤตา    ศรีนวล
1. นายอภิชาติ    แสนสิทธิ์
12 โรงเรียนบ้านจำบอน สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ดอยลาน 1. เด็กหญิงโยษิตา    มะโนแสน
1. นางราตรี    เกี่ยวบ้านหัน
13 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เมืองเหนือ 1. เด็กหญิงนันท์นภัส    ใจวงค์
1. นางเย็นฤดี    กันทาสุวรรณ์
14 โรงเรียนบ้านปางขอน สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ห้วยชมภู 1. เด็กหญิงลัดดา    เหวงซากู่
1. นางสาววัลลภา    แปงทอน
15 โรงเรียนบ้านเวียงชัย สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เวียงชัยเวียงเหนือ 1. เด็กหญิงฐรินดา    หวังใจ
1. นางมัตติกา    สุรินธรรม
16 โรงเรียนบ้านดอน สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ดอนศิลา 1. เด็กหญิงณัฐหทัย    เจิดประวัติ
1. นางสุภาพร    อุดมธนรัตน์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................