งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562
สรุปกิจกรรม การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 375
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ท่าสุด 1. เด็กหญิงรสริน    เชอะมือ
2. เด็กหญิงสุภัสสร    มาเยอะ
3. เด็กหญิงเจนจิรา    แลเซอ
4. เด็กหญิงอารดา    หมื่อแล
5. เด็กหญิงปดิวรัตน์ดา    ศรีบุรี
6. เด็กหญิงเปมิกา    ตื้อยศ
7. เด็กหญิงนิชา    แซ่ปา
8. เด็กหญิงสุภาพร    ศิริวงศ์วัฒน์
9. เด็กชายประเสริฐ    เชอกอง
10. เด็กหญิงนัทชา    แสงเสรีธรรม
11. เด็กหญิงกิตติมา    แสนใจ
12. เด็กชายสุทธิพจน์    หนทอง
13. เด็กหญิงแสงดาว    มาเยอะ
14. เด็กหญิงคีตภัทร    เบเชกู่
15. เด็กหญิงกิ่งแก้ว    อาหยี่
16. เด็กหญิงอากู่    หมอโป๊ะกู่
17. เด็กหญิงนิภาพร    แลเชอ
18. เด็กชายณัฐพนธ์    ปุระเสาร์
19. เด็กชายธนวัตร์    มูลเอ้ย
20. เด็กหญิงพรพิมล    เยเป
21. เด็กหญิงศศิวิมล    เยเบียง
22. เด็กหญิงศริมล    มาเยอะ
23. เด็กหญิงพิมพร    มาเยอะ
24. เด็กหญิงสาวิณี    อานี
25. เด็กหญิงกชกร    มาเยอะ
26. เด็กหญิงเพียงฟ้า    มาเยอะ
27. เด็กชายรัฐภูมิ    เปาเดล
28. เด็กหญิงบูสึ    เบียทู
29. เด็กหญิงชมพูนุช    สิริวิรุฬกาญจน์
30. เด็กหญิงอรัญญา    เบียงแล
31. เด็กหญิงมยุรา    เมอแล
32. เด็กหญิงอาชุ    มือแล
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางจรรยา    สมบัติทา
2. นายชยกร    กิจรักษ์
3. นางสาวณัฐมล    แสนขาล
4. นายปรีชา    ทิพพามา
5. นางวราภรณ์    สลีสองสม
6. นางสุนทรี    ปาลี
7. นายสุริยา    สินมูล
8. นายเอกชาติ    วรรณสกล
ชนะเลิศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................