งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562
สรุปกิจกรรม การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 376
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนดอยลานพิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ดอยลาน 1. เด็กชายกิตติพงษ์    เพชรวิเศษ
2. เด็กชายรพีภัทร    อารมณ์ชื่น
3. เด็กชายกิตติภูมิ    อุทธาสม
4. เด็กชายธนวัฒน์    ขลิบเงิน
5. เด็กหญิงกฤษติยา    กันทาสุวรรณ์
6. เด็กหญิงกาญจนสุดา    เหมนะ
7. เด็กหญิงกวินธิดา    สิงห์ด้วง
8. เด็กหญิงมธุรส    อาทะ
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางกิตติมาพร    อภิญญาวิวัฒน์
2. นายปวีณ์สุดา    มหาวงศ์
3. นางปุณิกา    พิมพ์เวิน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................