งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562
สรุปกิจกรรม การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 398
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย(แผนกประถมฯ) สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เอกชน 1. เด็กหญิงดาวเต็มเดือน    สุมนศาสตร์
2. เด็กหญิงปนัดดา    บาร์นาเคิล
3. เด็กหญิงปิยวลี    ปานกลาง
4. เด็กหญิงสุพิชชา    ปาเมืองมูล
5. เด็กหญิงสุวิภา    แย้มแขไข
6. เด็กหญิงอติกานต์    ตุลายศ
7. เด็กหญิงอินธิรา    จันดี
8. เด็กหญิงเขมจิรา    ปรีชาเจริญศิลป์
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางนงนุช    วงค์โยธา
2. นางสาวนภาพร    ผาบเนตร
3. นางสาวศิริพร    สมใจ
ครูไม่ครบจำนวน
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
2 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เมืองใต้ 1. เด็กหญิงธนัญชนก    จักรสมศักดิ์
2. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์    ปวงรังสี
3. เด็กหญิงชญาน์ทิพย์    จันต๊ะนาเขต
4. เด็กหญิงปุณยนุช    ปัญญาหงส์
5. เด็กหญิงโสระยา    เดชาสัตถากุล
6. เด็กหญิงรวิพร    พยาสม
7. เด็กหญิงกุลธิดา    จันชายเลิศ
8. เด็กหญิงกรรณธิกา    กันทา
9. เด็กหญิงจิณห์จุฑา    จันทร์แสง
10. เด็กหญิงพิมพ์มาดา    อายุยืน
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางสาวชุติกาญจน์    พงษ์โมลา
2. นางสาวณชญาดา    ศรีแก้ว
3. นางทิวาพร    ปูคำ
4. นางสกุลรัตน์    โรจนรัตน์
5. นางเกตุญาดา    รุ้งดี
ชนะเลิศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................