งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562
สรุปกิจกรรม การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 046
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านทุ่งก่อ(ใจประชานุเคราะห์) สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ทุ่งก่อดงมหาวัน 1. เด็กหญิงจามจุรีย์    จันกิติ
2. เด็กหญิงธัญวลัย    สุขเกษม
1. นางพิณทิพย์    สมใจ
2. นางอุบล    ผัดผาย
9
2 โรงเรียนบ้านป่าซาง สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ป่าซาง 1. เด็กหญิงนิชานันท์    ภารรักษา
2. เด็กหญิงกนกวรรณ    นัยติ๊บ
1. นายเกรียงศักดิ์    สนชาวไพร
ครูไม่ครบจำนวน
12
3 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เมืองใต้ 1. เด็กหญิงศรัญรัตน์    จันกิติ
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์    สุพรม
1. นางณฐมน    ศรีเลสินธุ์
2. นางสาวศิราณี    นุธรรม
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 โรงเรียนสิริวัฒนาเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เอกชน 1. เด็กชายกฤษดา    สิทธิขันแก้ว
2. เด็กหญิงพรพิมล    จันทร์กาวี
1. นางสาวพัชรินทร์    พินำธรรม
2. นางสาววิรุฬห์กานต์    กรจิรัสโยธากุล
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 โรงเรียนบ้านป่าสักไก่ สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม บ้านดู่ 1. เด็กหญิงมาริสา    เชกอง
2. เด็กหญิงกัญญพัชร    มะโนหาญ
1. นางสาวพิมวิไล    ตาบุญใจ
2. นางรัชนีพร    ดีปาละ
7
6 โรงเรียนบ้านป่ารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม นางแล 1. เด็กชายณัฐภูมิ    แผงงาม
2. เด็กชายอภิวัฒน์    คำลือ
1. นางสาวชลธิชา    พละอาชีพ
ครูไม่ครบจำนวน
4
7 โรงเรียนบ้านเวียงกลาง สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม แม่ข้าวต้ม 1. เด็กหญิงสุภาพร    โวยหยื่อ
2. เด็กหญิงศศินา    มาเยอะ
1. นางจรรยา    จิตรวิจารณ์
2. นางสาวนงลักษณ์    นาสี
10
8 โรงเรียนบ้านรวมมิตร สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม แม่ยาวดอยฮาง 1. เด็กชายก้องภพ    ทรัพย์ร่มเกล้า
2. เด็กหญิงสุวพร    ขวัญมณีกานต์
1. นายจำนงค์    เพ็ชรรัตน์
2. นางพยุง    เพ็ชรรัตน์
13
9 โรงเรียนบ้านสันกลาง สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ขุนกรณ์ดอนชัย 1. เด็กหญิงศุภาพิชญ์    เจนจรัสเมธา
2. เด็กชายเทพธาดา    แก้วเนตร
1. นางสาวพัชรินทร์    ปัญญา
2. นางรติรัตน์    เหล็กแก้ว
8
10 โรงเรียนอนุบาลห้วยสัก สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ห้วยสัก 1. เด็กหญิงกัญจน์จิรา    ศรีวงค์วรรณ
2. เด็กหญิงวันวิสา    ปรีชา
1. นางพัณณิตา    ใจมิภักดิ์
ครูไม่ครบจำนวน
5
11 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เมืองเหนือ 1. เด็กหญิงรดามณี    อภินิเวศ
2. เด็กหญิงเนตรกุญชร    ศรีสวัสดิ์
1. นางสุนันต์    บาลสุข
2. นางสาวสุนัยพร    พันธโชติ
ชนะเลิศ
12 โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เวียงชัยเวียงเหนือ 1. เด็กหญิงราชาวดี    ทิพย์แก้ว
2. เด็กหญิงอรณิชา    คำแก้ว
1. นางธัญลักษณ์    มาละ
2. นางสาวสุขฤทัย    นับติ๊บ
6
13 โรงเรียนบ้านจอเจริญ สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ดอนศิลา 1. เด็กหญิงฐิติวรดา    มานะกิจ
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นายสมนึก    หาญกา
ครูไม่ครบจำนวน
11
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................