งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562
สรุปกิจกรรม การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 047
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนบ้านป่าซาง สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ป่าซาง 1. นางสาว จัญจรี    ก๋าพรม
2. นางสาวสุวดี    โนนวิเศษ
1. นายเกรียงศักดิ์    สนชาวไพร
2. นางสาวเพ็ญนภา    แก้วศรีลา
2 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม บ้านดู่ 1. เด็กหญิงชนิกานต์    นามดี
2. นางสาวจันทร์หอม    ลุงอ่อง
1. นายอาทิตย์    ขันโท
2. นางเทียนรัตน์    ธนาคำ
3 โรงเรียนบ้านร่องปลาขาว สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ห้วยสัก 1. เด็กหญิงขวัญเนตร    พวงภู่
2. เด็กชายภูวดล    พันจันทร์
1. นางสาวเจตนภา    จุ่มใจ
2. นายเชิดชาย    ไผ่ผาด
4 โรงเรียนบ้านหัวดอย สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เมืองใต้ 1. เด็กหญิงวรัญญา    วงค์แสวงชัย
2. เด็กหญิงวิลาวรรณ    เสมอเชื้อ
1. นางจุฑาณี    บั้งเงิน
2. นายวัลลภ    รู้ยาม
5 โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ผางาม 1. เด็กหญิงจิรัชญา    ศิริบัวทอง
2. เด็กหญิงญาณนันท์    มูลสาย
1. นางน้ำอ้อย    เทพชาติ
2. นางสาวอลิสสา    เครือวงค์ปัญญา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................