งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562
สรุปกิจกรรม การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 048
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ป่าซาง 1. เด็กชายสิทธินันท์    มะโนแสน
2. เด็กหญิงปริชญา    ศรีพรม
3. เด็กหญิงปานตะวัน    ศรีพรม
1. นางสาวจรัญญา    คำยอด
ครูไม่ครบจำนวน
2 โรงเรียนสันติวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เอกชน 1. เด็กหญิงณัฏฐณิช    จารุทพานิชย์
2. เด็กหญิงมาร์ติน่า    เมลลอน
3. เด็กชายพงศกร    ไชยมงคล
1. นายนพรัตน์    ทิพย์กรแก้ว
2. นายเริงชัย    มาเล
3 โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เมืองใต้ 1. เด็กชายพิชิตชัย    โพธิเลิศ
2. เด็กชายพันธวีร์    ไชยตั๋น
3. เด็กหญิงณัฏฐิกา    ไชยตั๋น
1. นางสาวธนัญกรณ์    ไมตรี
2. นางสาวนฤมล    มะยอง
4 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ท่าสุด 1. เด็กหญิงทากะโกะ    มาทูโอะ
2. เด็กหญิงบูจุบ    อาหงี่
3. เด็กหญิงณัฐจิราภา    กิตติมาศักดิ์
1. นางฉัตรฤดี    ดีจริง
2. นางศรีนวล    จุลประเสริฐ
5 โรงเรียนบ้านริมลาว สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ขุนกรณ์ดอนชัย 1. เด็กหญิงพรรชิตา    ศรีเกื้อกูล
2. เด็กหญิงสุพรรษา    คำแก้ว
3. เด็กหญิงธัญวรัตน์    หินโบราณ
1. นางสาวพิรานันท์    ขมหวาน
2. นางสาวศิริลักษณ์    กาวิน
6 โรงเรียนบ้านร่องเผียว สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ห้วยสัก 1. เด็กหญิงยุวธิดา    กันอินทร์
2. เด็กหญิงภิรัญญา    สุวรรณประภา
3. เด็กหญิงทิวาพร    ติ๊บพิง
1. นางสาวดารารัตน์    อยู่ลือ
2. นางสาวมิธทิรา    แก้วร่วง
7 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เมืองเหนือ 1. เด็กหญิงลัลน์ญดา    เตชะตน
2. เด็กหญิงนวรัตน์    อินทา
3. เด็กหญิงธนัทฐา    งานดี
1. นางสาวกัลยา    แต่งตัง
2. นางจตุพร    ภัทรอุดมกิจ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................