งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 051
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เอกชน 1. เด็กชายพลาธิป    บุญรักษา
2. เด็กชายจิรภัทร    อินต๊ะรัตน์
3. เด็กชายปริยากร    เทพจ๊ะก๋อง
4. เด็กชายวาคิม    จะนี
5. เด็กชายภาคิน    วิบูลจิตธรรม
6. เด็กชายสิโอฮัม    สุริคำแดง
1. นายโชติ    บุญประเสริฐ
ครูไม่ครบจำนวน
6
2 โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เมืองใต้ 1. เด็กชายนำทัพ    พรมมา
2. เด็กชายสุทธิรักษ์    สุขรัตน์
3. เด็กชายวโรดม    พูลทรัพย์
4. เด็กชายจักรรินทร์    สุขเกษม
5. เด็กชายกนกพล    ชัยสิทธิกุล
6. เด็กชายศักรินทร์    ตีฆาอายุ
1. นายขจร    แก้วตา
2. นายอินทนง    จันตา
3. นายโชคชัย    แสนวิชา
7
3 โรงเรียนบ้านขัวแคร่ สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม บ้านดู่ 1. เด็กชายอาอู    ทูวา
2. เด็กชายน็อต    นามเมือง
3. เด็กชายนันทวัฒน์    จันแปงเงิน
4. เด็กหญิงบุญสิตา    ไชยเรือนสูง
5. เด็กหญิงเอื้อยทิพย์    น้อยยอ
6. เด็กหญิงกนกพร    ใจชุ่ม
1. นายนิคม    ศรียอด
ครูไม่ครบจำนวน
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ท่าสุด 1. เด็กชายสันติ    มาเยอะ
2. เด็กชายยศพล    เชอมือ
3. เด็กชายภูผา    โวยแม
4. เด็กชายเกรียงศักดื์    เชอมือ
5. เด็กชายเด่นภูมิ    เชอมือ
6. เด็กชายวิทวัส    เยเบียว
1. นายฤทธี    สรรพเนตร
2. นายวุฒิภัทร    อุทธิยา
3. นายเจษฎากรณ์    ใจปิง
8
5 โรงเรียนบ้านเวียงกือนา สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เมืองเหนือ 1. เด็กชายชัชชัย    วงค์สถาน
2. เด็กชายศุภโชค    อ้นจันทึก
3. เด็กชายจักริน    ลีเฮอร์
4. เด็กหญิงวิชญาดา    ดอนชัย
5. เด็กหญิงรัตติญาภรณ์    จันทร์ธรรม
6. เด็กหญิงหทัยภัทร    วงค์สถาน
1. นางสาวกนกพร    อินแปลง
2. นายวัชระ    คำมูล
3. นายเกรียงไกร    เตชวงศ์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
6 โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าตุ้ม สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ดอยลาน 1. เด็กชายวุฒินันท์    แสงงาม
2. เด็กชายปฏิภาณ    ปันปา
3. เด็กชายรังสรรค์    อาหงิ
4. เด็กชายกมล    แซ่จัง
5. เด็กชายธีรภัทร    ไชยวงค์
6. เด็กชายพันธกรณ์    ไชยวงค์
1. นางสาวกุลธิดา    ชาวแพะ
2. นายสิทธิศักดิ์    พิชิตพร
3. นายอนิรุธ    วิชัยศิริ
ชนะเลิศ
7 โรงเรียนแม่มอญวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ห้วยชมภู 1. เด็กหญิงวรัณ    แยลูกู
2. เด็กหญิงปิยวรรณ์    เบเชกู่
3. เด็กหญิงเมษา    อาซึกู่
4. เด็กชายนราวิชญ์    เบียงแหล่
5. เด็กชายสุทธิพงษ์    หม่อโป๊ะกู่
6. เด็กชายอนุวัต    เปียงแลกู่
1. นางสาววัชรี    ดอนชัย
2. นางเกษรา    ปัญญา
3. นายเอกพงษ์    พิทักษ์กำพล
4
8 โรงเรียนบ้านปงเคียน สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ทุ่งก่อดงมหาวัน 1. เด็กชายภัทรวรรธ    ตั้งจิตร์
2. เด็กชายรัฐศาสตร์    คงอมรธารา
3. เด็กชายวิเชียร    แซ่ซ้ง
4. เด็กชายธวานันท์    ลุงนัน
5. เด็กชายประสิทธิ์    ย่างวัฒนานุกุล
6. เด็กชายนครินทร์    แซ่ซ้ง
1. นางสาวพันวิภา    กาวินจ๊ะ
2. นายสมบูรณ์    ชุ่มมงคล
ครูไม่ครบจำนวน
5
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................