งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 604
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ป่าซาง 1. เด็กหญิงขนรรธศร    เคนทรภักดิ์
1. นางสาวยุพินปารย์    พันธุ์มาลี
11
2 โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เอกชน 1. เด็กหญิงล้านนา    ฟลอเร็นซ์ เทย์เลอร์
1. นายวศิน    โกสินทร์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม สกอ 1. เด็กหญิงจิณัฐยา    หน่อสุวรรณ
1. นายวัชรพงษ์    วิชา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เมืองใต้ 1. เด็กหญิงณิชมน    บำเพ็ญอยู่
1. นางสุพัตรา    ศรีศิริ
ชนะเลิศ
5 โรงเรียนบ้านป่าสักไก่ สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม บ้านดู่ 1. เด็กหญิงสิรินทิพย์    แยซอกู่
1. นางเทียมจิตต์    วิชาคำ
11
6 โรงเรียนบ้านนางแลใน สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม นางแล 1. เด็กหญิงพิยดา    สายใย
1. นายภิญโญ    ธรรมวงศ์
11
7 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ท่าสุด 1. เด็กหญิงสริมน    มาเยอะ
1. นางสาววิสา    ขัดชุมภุ
6
8 โรงเรียนบ้านปางลาว สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม แม่ข้าวต้ม 1. เด็กหญิงอินทุอร    พันดี
1. นายอุดร    แก้วเลิศ
8
9 โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม แม่ยาวดอยฮาง 1. เด็กหญิงอัมพิกา    วดานดา ลิตเทิ้ล
1. นางสาวณัฎฐณิชา    ขันใจ
7
10 โรงเรียนบ้านสันกลาง สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ขุนกรณ์ดอนชัย 1. เด็กหญิงเอ็มม่า    อิงค์วาล
1. นายสุจิตตรา    อินยาศรี
10
11 โรงเรียนบ้านป่าก๊อ สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ห้วยสัก 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์    สินสุรินทร์
1. นางสาวพิศมาตร    พรมมา
11
12 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เมืองเหนือ 1. เด็กหญิงวรวลัญช์    สมบัตินันท์น
1. นายสุริยา    เสนาดี
4
13 โรงเรียนบ้านเมืองชุม สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เวียงชัยเวียงเหนือ 1. เด็กหญิงฉัตรชนภรณ์    เดชพระคุณ
1. นายจิรวัฒน์    วงศ์ชุมภู
11
14 โรงเรียนบ้านชัยพฤกษ์ สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ดอนศิลา 1. เด็กหญิงจิรัชญา    เครือวงค์
1. นางสาวรัชญา    ชูคำ
5
15 โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ผางาม 1. เด็กหญิงณัฐรดา    มะธะนิน
1. นางพรรณี    ปลอดโปร่ง
16
16 โรงเรียนอนุบาลดงมหาวัน สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ทุ่งก่อดงมหาวัน 1. เด็กหญิงญาณิตศา    ใจผาวัง
1. นางญาดา    สายสูง
8
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................