งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 062
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนดอยลานพิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ดอยลาน 1. เด็กชายสุเทพ    พิมพ์ดี
2. เด็กชายกฤษดา    สระทองหลาง
3. เด็กชายนราวิชญ์    บุญทา
4. เด็กชายณัฐวุธ    กองทอง
5. เด็กชายรัฐภูมิ    ชาคำสนธ์
6. เด็กชายธนากร    ศิรินามวงค์
7. เด็กชายไพสิฐ    บุญศร
8. เด็กชายศิวนนท์    ไชยวงค์
1. นายอัฐวิทย์    โทนะใจ
2. นายเทวารินทร์    ธรรมสอน
3. นายเสรี    ภีระ
2 โรงเรียนบ้านจะคือ สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ห้วยชมภู 1. นายอุทัย    แออือ
2. เด็กชายประสิทธิ์    ลอตา
3. นายชูชาติ    ไอ่แล
4. นายประพันธ์    แสหวู่
5. เด็กชายสุทธิพร    จะแตะ
6. เด็กชายณัฐนัย    ธรรมบัณฑิต
7. เด็กชายพนัส    ปาเด่อ
8. เด็กชายเอกราช    สินธุปัญญา
1. นายปัณณทัต    คำวัง
2. นายสิทธิโชค    ผดุงสุริยะ
ครูไม่ครบจำนวน
3 โรงเรียนบ้านหัวดอย สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เมืองใต้ 1. นายพิชชากร    ตอนใต้
2. นายเกษมสันต์    ทองคำ
3. เด็กชายกิตติศักดิ์    ไชยะแสน
4. เด็กชายสุวิชัย    หมื่อแล
5. นายวรเทพ    มีโชค
6. เด็กชายอภินันท์    ชำนาญยิ่ง
7. เด็กชายณัฐวุฒิ    คำปัญญา
8. เด็กชายปริวัชร์    ศรีผาย
1. นายพีระศักดิ์    สกุลเวช
2. นายวัลลภ    รู้ยาม
3. นายเสรี    มลิสวรรค์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................