งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562
สรุปกิจกรรม การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 067
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนสันติวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เอกชน 1. เด็กหญิงณัฐนิชา    โลมากุล
2. เด็กหญิงชวินนุช    สารวรรณ์
3. เด็กหญิงณัฐณิชา    ตันวุฒิกุล
1. นายนพรัตน์    ทิพย์กรแก้ว
2. นายเริงชัย    มาเล
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
2 โรงเรียนบ้านหัวดง สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ห้วยสัก 1. เด็กหญิงทิพย์ธิดา    น้อยพุฒ
2. เด็กชายภัทรพล    น้อยพุฒ
3. เด็กหญิงชญานิศ    ครโสภา
1. นางสาวธารทิพย์    ธิมงคล
2. นางสาวอาทิตยา    ทรงอำพัน
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โรงเรียนบ้านปางขอน สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ห้วยชมภู 1. นายวิวัฒน์ชัย    ยูเคอะ
2. เด็กชายอนุภัค    ยูเคอะ
3. เด็กชายบุญญาฤทธิ์    แบแจกู่
1. นายธวัชชัย    นัยติ๊บ
2. นายธานี    ทาขาว
ชนะเลิศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................