งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562
สรุปกิจกรรม การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 070
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม บ้านดู่ 1. นางสาวญาดา    แซ่จ๋าว
2. นางสาวกชพร    อารีย์
3. นางสาวพัชราภา    จันทาพูล
4. นางสาวกมลวรรณ    สินอนันต์เศรษฐ์
5. นางสาวกันยารัตน์    พมาลัย
6. นางสาวปิยฉัตร    ไกรสอน
7. นางสาวจันทร์จิราภรณ์    อินเพชร
8. นางสาวศิรินทรา    ทองดีนอก
9. นายปรเมศ    ลิ้มสวัสดิ์
10. นางสาวชนิกานต์    นามดี
1. นางปวีณา    ปาระมี
2. นางสาววาสนา    อินทรเทพ
3. นายสุขเกษม    สุวรรณไตรย์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................