งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562
สรุปกิจกรรม การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 702
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนร่องหวาย สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ทุ่งก่อดงมหาวัน 1. เด็กชายเจษฎา    รักบำรุง
2. เด็กชายนิติภูมิ    ภูพันนา
3. เด็กชายธนโชติ    แปงเรือน
1. นางสาวรวิภา    ประสมกล้า
2. นางสาวสุพรทิพย์    เป็งนวล
9
2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม สกอ 1. เด็กชายญาณภัทร    สุวรรณรักษ์
2. เด็กชายคัมภีร์    ผาลาด
3. เด็กหญิงณัฐณิชา    ทะสุใจ
1. นางพัฒชรินทร์    กันแก้ว
2. นางสว่างจิต    ธุวะคำ
5
3 โรงเรียนอนุบาลพรรณี สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เอกชน 1. เด็กชายธีราธร    ภูทองเพชร
2. เด็กหญิงกันต์พิชชา    แปงหล้า
3. เด็กหญิงณัฐณิชา    วิวัฒน์ไมตรี
1. นางสาวณัฐพร    ชุมภูรัตน์
2. นางสาวเกศินี    มาลารัตน์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เมืองใต้ 1. เด็กหญิงปิ่นธิดา    ชัยสิทธิ์วรกุล
2. เด็กหญิงบุญญาพร    แสนละคร
3. เด็กชายเศกสรรพ์    ไชยประเสริฐ
1. นางอรุโณทัย    เชื้อเมืองพาน
2. นางสาวเจตนา    แสนเมืองมูล
16
5 โรงเรียนบ้านโป่งพระบาท สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม บ้านดู่ 1. เด็กชายพู    นามแสง
2. เด็กหญิงงามสิริ    หงษ์คำ
3. เด็กชายถลกเกียรติ    ไกรสอน
1. นางสาวชวนัส    รัตนวิชัย
2. นางสมจิต    มะโนเล็ก
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
6 โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม นางแล 1. เด็กชายสกุลวัฒน์    สุรินตา
2. เด็กชายภานุวัฒน์    จันกอง
3. เด็กชายใส    สุวรรณ
1. นางภิญษภา    ทนันชัย
2. นางเบญญาภา    กุลชาธนะวัง
4
7 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ท่าสุด 1. เด็กชายเปาโล    อามอ
2. เด็กหญิงหมี่กา    เชอหมื่อ
3. เด็กหญิงฟองศรี    เชียงคำ
1. นางดารุณี    คำจันทร์วงค์
2. นางสาวรมย์ชลี    ธุวะคำ
7
8 โรงเรียนบ้านปางลาว สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม แม่ข้าวต้ม 1. เด็กชายเอกภูมิ    พาหะหม
2. เด็กหญิงสุภัสสร    สมบุญ
3. เด็กหญิงอรุณนภา    โยธี
1. นางสาววรัญญา    คำภีระ
2. นางอารีย์    จำรัส
12
9 โรงเรียนผาขวางวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม แม่ยาวดอยฮาง 1. เด็กหญิงสุภาพร    จะมูว
2. เด็กชายธนกฤต    คำโสมศรี
3. เด็กหญิงมีนานุช    จะเตาะ
1. นางจันทรา    มงคลคลี
2. นางสาวจุรีพร    เจริญพันธ์สวัสดิ์
ชนะเลิศ
10 โรงเรียนบ้านป่าอ้อดอนชัย สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ขุนกรณ์ดอนชัย 1. เด็กชายเจษรินทร์    กุศล
2. เด็กหญิงพีชญา    ดอนชัย
3. เด็กหญิงจันทร์สุธาทิพย์    อนุวาร
1. นางวาสนา    อินต๊ะรัตน์
ครูไม่ครบจำนวน
14
11 โรงเรียนอนุบาลห้วยสัก สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ห้วยสัก 1. เด็กชายธนพัฒน์    วิบูลย์มา
2. เด็กชายชวิน    ปัญญาเรือน
3. เด็กหญิงอชิรญาณ์    พันธุ์เมือง
1. นางสาวจิตรอนงค์    กองจักร์
2. นางพจมาลย์    แจ่มใส
6
12 โรงเรียนบ้านโป่งช้าง สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ดอยลาน 1. เด็กชายอนุพล    พร้อมสุข
2. เด็กหญิงไอลินลดา    คำกอง
3. เด็กชายธนโชติ    ลาวัณลักขณา
1. นางสาวอำภาพร    ใจมัน
ครูไม่ครบจำนวน
15
13 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เมืองเหนือ 1. เด็กชายกฤติกร    ธรรมาพินิจ
2. เด็กชายสธนศรณ์    เกษรพรรณ์
3. เด็กหญิงพิณญาดา    ภูติโส
1. นางกรรณิกา    โทษาธรรม
2. นางพิมใจ    สนประเทศ
11
14 โรงเรียนแม่มอญวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ห้วยชมภู 1. เด็กหญิงจินดาพร    แยลูกู
2. เด็กชายกชเมธ    เบเชกู
3. เด็กชายปฐวี    แยซอกู
1. นางสาวนัทธมน    แซ่วู่
2. นางสาวโสพิศ    กันยะ
8
15 โรงเรียนบ้านเมืองชุม สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เวียงชัยเวียงเหนือ 1. เด็กชายเอกชัย    ราชคม
2. เด็กชายภานุวัฒน์    งามบ้าน
3. เด็กชายณปกรณ์    ปัทมาภิรัตน์
1. นางสาววรรณา    เชื้อเมืองพาน
2. นางสาวสุกัญญา    เมืองมูล
13
16 โรงเรียนบ้านดอน สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ดอนศิลา 1. เด็กหญิงมัลลิกา    มณีวรรณ์
2. เด็กหญิงกวิสรา    พิตรพิบูลตระกูล
3. เด็กหญิงชนานันท์    เจริญสุข
1. นางสาววารุณี    พิชัย
2. นางสาวแสงเดือน    เสนาวนา
10
17 โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ผางาม 1. เด็กชายจิรเมธ    ณ น่าน
2. เด็กชายธิติสรณ์    เจริญจิตต์
3. เด็กชายณัฐนนท์    นรพัลลภ
1. นางสาวศิริพร    สารพิมพ์
2. นางสาวสุวภา    วรรณโล
17
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................