งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562
สรุปกิจกรรม การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 703
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนอนุบาลหัวฝาย สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เมืองใต้ 1. เด็กหญิงกมลทิพย์    โพธิ์ไทย
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ    ใจมูล
3. เด็กหญิงสุภัสสร    ยอดวงค์
1. นางจารุณี    ภูรีโรจน์
2. นางธนาภร    จิตต์ประสาร
2 โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ป่าซาง 1. เด็กชายธีรภัทร    ไชยยา
2. เด็กหญิงจิตรลดา    นันต๊ะเสน
3. เด็กหญิงฉันทิสา    รัตนแสง
1. นางพูลทรัพย์    ศรีพรม
ครูไม่ครบจำนวน
3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม สกอ 1. เด็กหญิงนิศารัตน์    สุภารัตน์
2. เด็กหญิงจิรภิญญา    ใจแก้ว
3. เด็กหญิงวรัญญา    แก้วเตจ๊ะ
1. นางพิธพร    วรรณชิต
2. นางสุนันทา    เจริญพร
4 โรงเรียนอนุบาลศุภลักษณ์ สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เอกชน 1. เด็กหญิงพิชชาภา    น้อยหมอ
2. เด็กหญิงพิชชาพร    กันธา
3. เด็กหญิงปานระพี    ขัตติยะ
1. นางสาวมาศสุภา    อ่อนจันทร์
2. นางสาววรรณวนัช    กุลวงค์
5 โรงเรียนบ้านขัวแคร่ สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม บ้านดู่ 1. เด็กหญิงหอมนวล    ชัยกุล
2. เด็กหญิงบัวฟอง    ยี่เงิน
3. เด็กหญิงน้ำฝน    วันโน
1. นางสาวสาริกา    มาลา
2. นางอัจฉราพร    พรหมพินิจนันท์
6 โรงเรียนบ้านนางแล สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม นางแล 1. เด็กชายแสง    ยุ้น
2. เด็กหญิงรภัชชา    อินโต
3. เด็กหญิงรินรดา    คำภีระ
1. นางสาวจิณณ์ณิชา    เขียวใหญ่
2. นางสาวหนึ่งฤทัย    สมณี
7 โรงเรียนห้วยพลูพิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ท่าสุด 1. เด็กหญิงพิไล    แสนวงค์
2. เด็กหญิงนวรัตน์    หลีภัทรปภา
3. เด็กหญิงนรินทิพย์    วิคี
1. นางธิดาศิริ    หัตถะผะสุ
2. นางสาวอมรรัตน์    หนึ้งวงค์
8 โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าห้า สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม แม่ข้าวต้ม 1. เด็กชายปิยดนัย    สุตะวงค์
2. เด็กหญิงภัทรภร    ศรีบูรณะ
3. เด็กหญิงไวชยานันท์    ไกรจันทร์
1. นางสาวนัทธินันท์    ธนาคำ
2. นางสาวสุธิดา    ชมตระกูล
9 โรงเรียนแม่ยาววิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม แม่ยาวดอยฮาง 1. เด็กชายภูมิธนาศิต    อุ่ยแม
2. เด็กหญิงกรรณิกา    พ่วงสุวรรณ
3. เด็กหญิงบูจ่า    โหว่ยแม
1. นางจิราภรณ์    อ่อนนวล
2. นางสาวเพ็ญนภา    สุวรรณ
10 โรงเรียนบ้านริมลาว สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ขุนกรณ์ดอนชัย 1. เด็กหญิงสายธาร    มะโนวัง
2. เด็กหญิงนิติพร    โยธาดี
3. เด็กหญิงกัญญารัตน์    สมณะ
1. นางกัญญภัสสร์    ไชยยะ
2. นางสาวพิรานันท์    ขมหวาน
11 โรงเรียนอนุบาลห้วยสัก สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ห้วยสัก 1. เด็กหญิงธิดาพร    ธัญสิริทวี
2. เด็กหญิงณัฐปภัสร์    เรือนชัย
3. เด็กหญิงอิสราพร    หินกำบัง
1. นางสาวจิตรอนงค์    กองจักร์
2. นางสมคิด    สายเครือคำ
12 โรงเรียนดอยลานพิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ดอยลาน 1. เด็กหญิงดวงฤทัย    ซูมมัชญา
2. เด็กหญิงวัยเพิน    ใจเย็น
3. เด็กหญิงวีริศรา    กิติกุล
1. นางธนารัตน์    รูปะวิเชตร์
2. นางวิไล    กันทะศร
13 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เมืองเหนือ 1. เด็กหญิงณัฏฐาพันธุ์    กวาวสิบสาม
2. เด็กหญิงณัฐณิชา    อะริยะ
3. เด็กหญิงปาณิสรา    ปัญญา
1. นางกรรณิกา    โทษาธรรม
2. นางพิมใจ    สนประเทศ
14 โรงเรียนบ้านห้วยชมภู สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ห้วยชมภู 1. เด็กหญิงทิพย์นิภา    แซ่เติ๋น
2. เด็กหญิงใบบัว    อาหยิ
3. เด็กหญิงฐิติกานต์    ฉัตรไชยทอง
1. นางสาวณัฐวรา    เจริญลาศลักษณ์
2. นางสาวศศิกาญจน์    แปงงามนวกุล
15 โรงเรียนบ้านเมืองชุม สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เวียงชัยเวียงเหนือ 1. เด็กชายนนท์ธวัช    ขันอัศวะ
2. เด็กหญิงวรัญญา    มหาวรรณ
3. เด็กหญิงสไบทิพย์    เสนปัญญา
1. นางนุชรา    สมบัติมาก
2. นางสาวสุกัญญา    เมืองมูล
16 โรงเรียนบ้านดอน สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ดอนศิลา 1. เด็กชายจิณพัฒ    ไพรสัก
2. เด็กหญิงกมลทิพย์    เป็งโก๊ะ
3. เด็กหญิงไอยาดา    พันทา
1. นางดวงพร    หล้าเป็ง
2. นางสาวแสงเดือน    เสนาวนา
17 โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ผางาม 1. เด็กหญิงสุภัสสร    คำปัน
2. เด็กหญิงอภิญญา    เล็กสมบูรณ์
3. เด็กหญิงศศิลักษณ์    สุวี
1. นางสาวศิริพร    สารพิมพ์
2. นางสาวสุวภา    วรรณโล
18 โรงเรียนอนุบาลดงมหาวัน สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ทุ่งก่อดงมหาวัน 1. เด็กหญิงณิชมล    ปัญญาวิชา
2. เด็กหญิงปภัสรา    ริเป๊ก
3. เด็กหญิงธนาพร    แซ่ลี
1. นางสาวบุษกร    อุ่นติ๊บ
2. นางสาวอารีรัตน์    ผันแก้ว
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................