งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562
สรุปกิจกรรม การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 708
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เอกชน 1. เด็กหญิงชิดชนก    ชุ่มมงคล
2. เด็กหญิงดิษญา    ลาชี
3. เด็กหญิงศุภพร    โปวพัน
1. นางจีรภา    จันกิตติ
2. นางพนมพร    บุญเป็ง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
2 โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เมืองใต้ 1. เด็กหญิงกาญจนา    ทองใจ
2. เด็กหญิงรัตนากร    รูปสูง
3. เด็กหญิงพิทยาภรณ์    หมั่นคิด
1. นางกาญจณีย์    ธีระเดช
2. นางจิรภิญญา    พฤฒิพงศ์พิสุทธิ์
ชนะเลิศ
3 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม บ้านดู่ 1. เด็กหญิงหอมแก้ว    อิ่นคำ
2. เด็กหญิงจันทกานต์    ใจยา
3. เด็กหญิงกมลลักษณ์    ศรีบุญเรือง
1. นางณัชพร    บัญชาเกียรติ
2. นางสาวธัญญารัตน์    สุพรรณ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................