งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562
สรุปกิจกรรม การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 071
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เมืองใต้ 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์    ปวนเต็ม
2. เด็กหญิงศรุตา    อารีญาติ
3. เด็กหญิงรัตนมณี    เกิดเพชร
4. เด็กหญิงผกามาศ    ปัจจัตตัง
5. เด็กหญิงมณีรัตน    เกิดเพชร
6. เด็กชายนพรุจ    ณ ลำปาง
7. เด็กหญิงปพิชญา    นิลคูหา
8. เด็กหญิงณัฐธิการ์    หลักไม้
9. เด็กชายภิพัฒพงศ์    กาใจ
10. เด็กหญิงณัฏฐากร    สุขแก้ว
1. นางสาวนิศากร    ขันใจ
2. นายพลกฤต    นามวงศ์
3. นางอัญชนา    ยาแก้วหล้า
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
2 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เมืองเหนือ 1. เด็กหญิงวริศรา    สุขเจริญไกรศรี
2. เด็กหญิงกชพร    ชะพลพรรค
3. เด็กหญิงวชิรญาณ์    ยศดี
4. เด็กหญิงณิชาภัทร    ชัยสิทธิ์
5. เด็กหญิงพร้อมพร    ภาคพิพัฒน์กุล
6. เด็กหญิงพัชรินทร์    ทิรินทอง
7. เด็กหญิงกัญญาณี    ไชยรัตน์
8. เด็กหญิงกานต์ชนิต    ปงเปงกาศ
9. เด็กหญิงสุธาสินี    อรุณานนท์ชัย
10. เด็กชายธนภัทร    ชุมภู
1. นางสาวกมลชนก    ยองคำ
2. นางณัฐรุจา    ศรีคำ
3. นางวรรณภา    เตจ๊ะ
ชนะเลิศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................