งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562
สรุปกิจกรรม การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 734
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนสิริวัฒนาเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เอกชน 1. เด็กชายพิพักษ์พงศ์    โคตะมูล
2. เด็กหญิงภัทรพร    จันทร์ประเสริฐ
3. เด็กหญิงวัลค์นภา    ธรรมรักษา
1. นางสาวภัทรพิมพ์    ทิศหน่อ
2. นางสาววนัชพร    เชียงคำ
2 โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เมืองใต้ 1. เด็กหญิงธันยพร    ตาสา
2. เด็กชายพิชิตพงษ์    โพธิเลิศ
3. เด็กหญิงณัฎฐกานต์    มีบุญ
1. นางดนตรี    ดวงสม
2. นางสาวธนัญกรณ์    ไมตรี
3 โรงเรียนบ้านป่ายางหลวง สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เมืองเหนือ 1. เด็กชายศุภณัฐ    แปงสุธรรม
2. เด็กชายเสกสันต์    จันทร์ใจ
3. เด็กหญิงปณิตา    มั่นศิริกุล
1. นางกุสาวดี    ไฝเอ้ย
2. นางสมร    กันธิพรรณ์
4 โรงเรียนบ้านสันต้นขาม สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม นางแล 1. เด็กชายรัฐศาสตร์    อาทรประชาชิต
2. เด็กหญิงชณานันท์    ไชยชมภู
3. เด็กหญิงพิชญสินี    แก้วจุลาด
1. นางสาวผกาสินี    ปางเก้
2. นางพาฝัน    เขื่อนเพชร
5 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ท่าสุด 1. เด็กหญิงกชกร    มาเยอะ
2. เด็กหญิงสาวิณี    อานี
3. เด็กหญิงมยุรา    เมอแล
1. นางฉัตรฤดี    ดีจริง
2. นางศรีนวล    จุลประเสริฐ
6 โรงเรียนบ้านริมลาว สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ขุนกรณ์ดอนชัย 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา    ก้องเลิศแดนไพร
2. เด็กชายคมพา    ดวงคำ
3. เด็กหญิงกานต์ธิดา    มหาวงค์
1. นางสาวผกาวรรณ    แปงเขียว
2. นางเอกอนงค์    ชื่นโชคชัย
7 โรงเรียนบ้านป่าแหย่ง สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ห้วยสัก 1. เด็กหญิงจุฑาดา    บุญทอง
2. เด็กหญิงณิชานันท์    ติ๊บมงคล
3. เด็กหญิงศิริมาศ    กันธิยะ
1. นายกิตติชัย    กันธิยะ
2. นางสาวลดาวัลย์    สิงห์แก้วทอง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................