งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 736
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนบ้านป่ายางมน สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เมืองเหนือ 1. เด็กหญิงพรณภา    อินตาพรม
1. นางเกษมศรี    วิพันธ์เงิน
2 โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ป่าซาง 1. เด็กหญิงสุวรรณา    ทินวน
1. นางมัตติกา    ธุวะคำ
3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม สกอ 1. เด็กหญิงอุไรวรรณ    เสนทิพย์
1. นายวัชรพงษ์    วิชา
4 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เมืองใต้ 1. เด็กหญิงปภัสราภรณ์    เพ็ญกุล
1. นางวีรยา    ฑีมายุ
5 โรงเรียนเบญจรงค์อนุสรณ์วิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เอกชน 1. เด็กหญิงกมลทิพย์    พลเสนา
1. นายเอกชัย    ทองพันธ์
6 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำตก สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม บ้านดู่ 1. เด็กหญิงสุติมาพร    วงศ์แสง
1. นางสาวเวียน    จันทร์ต๊ะ
7 โรงเรียนบ้านป่ารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม นางแล 1. เด็กหญิงวิราวรรณ    หาญศิริ
1. นายกมลพรรณ    วงศ์ดวง
8 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ท่าสุด 1. เด็กหญิงนิชา    แซ่ปา
1. นายอนันต์    สิงห์หา
9 โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม แม่ยาวดอยฮาง 1. เด็กหญิงอริสรา    ไทรศร
1. นางสาวณัฎฐณิชา    ขันใจ
10 โรงเรียนบ้านหนองหม้อ สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ขุนกรณ์ดอนชัย 1. เด็กหญิงรุจิรา    แยซอกู่
1. นางกรรณิการ์    บุญเกียรติสกุล
11 โรงเรียนร่องเบ้อวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ห้วยสัก 1. เด็กหญิงภัทริดา    สาวีระ
1. นายณัติธวัช    ทำการดี
12 โรงเรียนบ้านจำบอน สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ดอยลาน 1. เด็กหญิงอัญชรี    เบาสูงเนิน
1. นางสาวนันทาทิพย์    กันทะวัง
13 โรงเรียนบ้านกกน้อยวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ห้วยชมภู 1. เด็กหญิงญาดา    อายิกู่
1. นางสาวธนพร    ทำของดี
14 โรงเรียนบ้านศรีเวียง สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เวียงชัยเวียงเหนือ 1. เด็กหญิงเกวลิน    ราชสมบัติ
1. นางสาวกานต์นรินทร์    สุขเสริม
15 โรงเรียนบ้านดอน สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ดอนศิลา 1. เด็กหญิงพิมนมาศ    คำชุ่ม
1. นายทองแดง    วุฒิเศลา
16 โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ผางาม 1. เด็กหญิงณัฐรดา    มะธะนิน
1. นางพรรณี    ปลอดโปร่ง
17 โรงเรียนบ้านปงเคียน สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ทุ่งก่อดงมหาวัน 1. เด็กหญิงณัชชา    แซ่ย่าง
1. นายนคร    เหล็กศรีสืบ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................