งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562
สรุปกิจกรรม การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 738
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย(แผนกประถมฯ) สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เอกชน 1. เด็กหญิงกีรตยา    ภานุเมศวร์
2. เด็กหญิงธนัญชิตา    แกล้วกสิกรรม
3. เด็กหญิงธัญลักษณ์    วงศ์ถิระศักดิ์
4. เด็กหญิงพรรวินท์    เค้าทอง
5. เด็กหญิงพิชญ์สินี    ทนนาดี
6. เด็กหญิงภัทรพร    ศรีคง
7. เด็กหญิงมธุรา    ชัยทัศน์
8. เด็กหญิงวริญญดา    ธิประเสริฐ
9. เด็กหญิงศิริภรณ์    ตุ้ยสุรินทร์
10. เด็กหญิงแพณพิชชา    วันชัย
1. นางพิมพร    คำลือ
2. นางสาวอรัญญา    บุญกว้าง
3. นายอำนาจ    คำลือ
2 โรงเรียนบ้านสันต้นขาม สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม นางแล 1. เด็กชายสุรศักดิ์    วงค์อิ่น
2. เด็กหญิงมุกตะวัน    แก้วจินดา
3. เด็กหญิงณัฐชญา    รักญาติ
4. เด็กหญิงสุภาพร    คำลือ
5. เด็กชายชุติภาส    คำน้อย
6. เด็กชายอภิชัย    พิลาจันทร์
7. เด็กชายอุกฤษฏ์    มีสา
8. เด็กชายปฏิภาณ    นวนแสง
9. เด็กชายเสฏฐวุฒิ    มะโนสมบัติ
10. เด็กหญิงจาริยา    ริมจันทร์
1. นางสาวผกาสินี    ปางเก้
2. นางพาฝัน    เขื่อนเพชร
3. นางสุทิน    ธนัญชัย
3 โรงเรียนบ้านแม่กรณ์ สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ขุนกรณ์ดอนชัย 1. เด็กหญิงแพรวรุ่ง    ผ่องใสศิริกุล
2. เด็กหญิงภคพร    พม่า
3. เด็กหญิงปริตา    หมี่เชกู่
4. เด็กหญิงธัญพร    ลาหุนะ
5. เด็กหญิงภัทราวดี    ชำนิกันทร
6. เด็กหญิงนาฮอติ    จะผึ
7. เด็กหญิงสุวรรณ    เยอส่อ
8. เด็กหญิงยิ่งลักษณ์    จะผึ
9. เด็กหญิงนิตยา    จะสี
10. เด็กหญิงรุ่งอรุณ    เลเชอะ
1. นางนิตยา    มณีคำ
2. นายอนุพงษ์    ยาวงศ์
ครูไม่ครบจำนวน
4 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เมืองเหนือ 1. เด็กหญิงธิดากานต์    แสงแก้ว
2. เด็กหญิงศศิลดา    งามชมภู
3. เด็กหญิงพราวรวี    ชลประทาน
4. เด็กหญิงณปภัส    มะโนตา
5. เด็กหญิงสุพิชญา    บุญเทพ
6. เด็กหญิงฐิตากร    นครแก้ว
7. เด็กหญิงชญานิศกัญญ์    อินทร์จักร์
8. เด็กหญิงณัฐญานี    สุวรรณ์
9. เด็กหญิงรวิษฎา    บุญมา
10. เด็กหญิงนัทธ์ชานัน    สามหมื่นคำ
1. นางสาวจุฑามาศ    คำมูล
2. นางสาวรุ่งอรุณ    อุปาละ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอาภากรณ์    เครือสาร
5 โรงเรียนบ้านห้วยแม่เลี่ยม สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ห้วยชมภู 1. เด็กหญิงฟ้าใส    เชอหมื่อ
2. เด็กหญิงสุภาพร    เหวงซากู่
3. เด็กหญิงทักษอร    แซ่หลี
4. เด็กหญิงเพชรดา    เวยเชอกู่
5. เด็กหญิงเพชรเกษม    พิงหม่ากู่
6. เด็กหญิงนภาพร    คาล่า
7. เด็กหญิงเมษา    เว่ยยือกู่
8. เด็กหญิงวลัยลักษณ์    เว่ยยือกู่
9. เด็กหญิงศุภัชญา    อาซังกู่
10. เด็กหญิงนฤมล    กวยยือ
1. นางสาวกมลรัตน์    เร่งเร็ว
2. นางศิรดา    ชาวส้าน
3. นางสินธุมาส    อินนันชัย
6 โรงเรียนบ้านสมานมิตร สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ดอนศิลา 1. เด็กหญิงณัฏฐธิดา    หล่าศรี
2. เด็กหญิงวรัญญา    หมายหมั้น
3. เด็กหญิงวัชรากร    ตรีธวัช
4. เด็กหญิงกาญจนาภรณ์    โคตรมณี
5. เด็กหญิงพิตติธาร    สุขประเสริฐ
6. เด็กหญิงเบญญาภา    ทันใจ
7. เด็กหญิงกุลนัดดา    สองมา
8. เด็กหญิงคำพอง    ศรีตัน
9. เด็กชายเวชน์วศิน    กุลดี
10. เด็กชายรัฐพล    ไชยสิงห์
1. นางวิลาวัณย์    บริบูรณ์
ครูไม่ครบจำนวน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................