งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562
สรุปกิจกรรม การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 739
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนแม่มอญวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ห้วยชมภู 1. เด็กหญิงอุมารินทร์    ยาข่อง
2. เด็กหญิงอินทิรา    ยาข่อง
3. เด็กหญิงพาขวัญ    หม่อโปีะกู่
4. เด็กหญิงหมี่จู    มาเยอะ
5. เด็กหญิงชญานิศ    ตาหมี่
6. เด็กหญิงสุวนันท์    แยลูกู่
7. เด็กหญิงพัชรา    เมอโปกุ
8. เด็กหญิงสุดารัตน์    สุเช
9. เด็กหญิงศิริพร    ซะโกกู่
10. เด็กหญิงอลิสา    โซซ่า
1. นายชาญชัย    พร้าวไธสง
2. นายธนากร    เจนแสง
3. นายนิคม    เทพวงค์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................