งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562
สรุปกิจกรรม การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 740
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านป่าซาง สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ป่าซาง 1. เด็กหญิงพรพิมล    กิ่งดอก
2. เด็กหญิงอรณิชา    ภารประดิษฐ์
1. นายโชติพงศ์    ทุมมานอก
ครูไม่ครบจำนวน
2 โรงเรียนอนุบาลฮ่องลี่(ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์) สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เมืองใต้ 1. เด็กชายนฤเบศ    บุญศรี
2. เด็กหญิงกัณธิดาภรณ์    ทองขาว
1. นางสาวกัญญารัตน์    ทะนันชัย
2. นางมาเรียม    นรรัตน์
3 โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย(แผนกประถมฯ) สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เอกชน 1. เด็กหญิงกัลญานีย์    วิชา
2. เด็กหญิงณัฐกฤตา    เชื้อเมืองพาน
1. นายธีระวัฒน์    ทิพเนตร
2. นายอำนาจ    คำลือ
4 โรงเรียนบ้านหนองบัวผาบ่ม สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ผางาม 1. เด็กชายธาวิน    ก๋าใจ
2. เด็กหญิงจิรัญญา    ดำรงชัยนิมิตร
1. นางสาวธัญรดา    หัวนา
2. นางสาวพรรณภา    คัมภิรดา
5 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม บ้านดู่ 1. เด็กหญิงรจนา    คำแฮ
2. เด็กหญิงสุพรรณี    มาเยอะ
1. นายมงคล    แก้วตา
2. นายสุขเกษม    สุวรรณไตรย์
6 โรงเรียนบ้านนางแลใน สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม นางแล 1. เด็กชายธนานนท์    เงินตรา
2. เด็กหญิงแสงเอ้ย    สามคำ
1. นายเกรียงศักดิ์    เผ่าเครือ
2. นางสาวเพลินจิต    กิจรักษ์
7 โรงเรียนบ้านถ้ำผาตอง สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ท่าสุด 1. เด็กชายวรวุฒิ    ริยะเทน
2. เด็กชายเขมินท์    คะวะนา
1. นางสาวนฤมล    อินทะจักร์
2. นางสาวพิมพ์พิมล    ฟูด้วง
8 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม แม่ข้าวต้ม 1. เด็กหญิงอาบา    มาเยอะ
2. เด็กชายเดวิทย์    ยอนเจ
1. นางสาวธิดารัตน์    สุทธิ
2. นายสุริยพงษ์    กันศร
9 โรงเรียนบ้านผาเสริฐ สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม แม่ยาวดอยฮาง 1. เด็กหญิงสุทธิดา    โง่วแม
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์    พัชรมโน
1. นางสาวรติรัตน์    พุทธรักษา
ครูไม่ครบจำนวน
10 โรงเรียนบ้านป่าอ้อดอนชัย สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ขุนกรณ์ดอนชัย 1. เด็กชายวัชรพล    ปันทะวงค์
2. เด็กหญิงณัฏนรี    ใจหาญ
1. นางเพ็ญศรี    รุ้งฟ้าวรกุล
ครูไม่ครบจำนวน
11 โรงเรียนบ้านป่าก๊อ สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ห้วยสัก 1. เด็กชายปฐมภรณ์    จุลวรรณโณ
2. เด็กชายศุภณัฐชพนต์    วงค์ตัน
1. นางสาวพิศมาตร    พรมมา
2. นางสาววิลาวัลย์    ชาวลี้แสน
12 โรงเรียนบ้านจำบอน สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ดอยลาน 1. เด็กหญิงนัยน์ปพร    มณีเหล็ก
2. เด็กหญิงกัญญาภัทร    อุ่นผูก
1. นางสาววราภรณ์    ถิ่นสอน
2. นายเมธาสิทธิ์    จักร์สุวรรณ
13 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เมืองเหนือ 1. เด็กหญิงกมลชนก    อุ่นตาล
2. เด็กหญิงชัญญาภัตน์    ศักดา
1. นายชยพล    ต๊ะหล้า
2. นายณัฐวุฒิ    ศรีสุข
14 โรงเรียนบ้านห้วยชมภู สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ห้วยชมภู 1. เด็กหญิงภัทรธิดา    ลิ่วตระกูล
2. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา    เฌอหมื่อ
1. นางสาวภัทรนันท์    พรชัยรุ่งจรัส
2. นางสาวสงกรานต์    ธิยะคำ
15 โรงเรียนบ้านเมืองชุม สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เวียงชัยเวียงเหนือ 1. เด็กหญิงจุลญา    ปาละ
2. เด็กหญิงวิชญาพร    ราบรื่น
1. นายจิรวัฒน์    วงศ์ชุมภู
2. นางสาววันวิสาข์    ยะจินดา
16 โรงเรียนบ้านดอยงาม สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ดอนศิลา 1. เด็กหญิงณัฐชยา    แสนช่างไม้
2. เด็กหญิงพวงทอง    เทิง
1. นางสาวประกาย    อารินทร์
ครูไม่ครบจำนวน
17 โรงเรียนบ้านปงเคียน สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ทุ่งก่อดงมหาวัน 1. เด็กหญิงลลืตา    ตันมืทา
2. เด็กหญิงรัชนืดา    สมมาตรนิมิตรดี
1. นายพินสุข    ปิงวังหาร
ครูไม่ครบจำนวน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................