งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562
สรุปกิจกรรม การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 741
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนบ้านป่าซาง สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ป่าซาง 1. นางสาวศิริยานุช    ศรีพรม
2. นางสาวธัญญารัตน์    เฉิดสมบูรณ์
1. นางยุวฎี    ไชยลังกา
2. นายโชติพงศ์    ทุมมานอก
2 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม บ้านดู่ 1. นายณัฐวัตร    ภาริยะ
2. เด็กหญิงภัทรจาริน    ประดับ
1. นางสาวชลิดา    ทิพย์คำ
2. นายสุขเกษม    สุวรรณไตรย์
3 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ท่าสุด 1. นายพิชิตชัย    ชึหมื่อ
2. เด็กหญิงปิยะพร    คำปิ๋ว
1. นางสาวมาลี    มะโนหาญ
ครูไม่ครบจำนวน
4 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม แม่ข้าวต้ม 1. เด็กหญิงสุวรรณดี    บุญมา
2. เด็กชายพงศ์นุวัชร์    วาหะรักษ์
1. นางสาวธิดารัตน์    สุทธิ
2. นายสุริยพงษ์    กันศร
5 โรงเรียนบ้านรวมมิตร สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม แม่ยาวดอยฮาง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    ทองมาก
2. เด็กชายสมชัย    ลอคา
1. นายนิชคุณ    อาซาง
2. นายเสรี    กันวี
6 โรงเรียนแม่ยาววิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม แม่ยาวดอยฮาง 1. นายธีรนนท์    ฝอยทอง
2. เด็กหญิงวรินทรา    นิลโน
1. นายสมบัติ    กรุงศรี
2. นางสาวอัญญมณี    วัฒนะนาวิน
7 โรงเรียนบ้านร่องปลาขาว สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ห้วยสัก 1. เด็กชายสิรวิชญ์    นิมิตรศิลป์
2. เด็กชายอนุชา    กาวิชัย
1. นางจันทร์เพ็ญ    อาษา
2. นางสร้อยวลา    ศรีรัตน์
8 โรงเรียนดอยลานพิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ดอยลาน 1. เด็กหญิงณเพื่อนขวัญ    ฐาวัฒนมงคล
2. เด็กหญิงลัดตยา    จินจำ
1. นางสาวเบญจวรรณ    เทพสมรส
2. นายเสรี    ภีระ
9 โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าตุ้ม สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ดอยลาน 1. เด็กหญิงจันทิมา    แซ่โหล่
2. เด็กหญิงจันทร์จิรา    แสนเหลี่ยว
1. นายสมาน    ยางนอก
2. นายอนุชน    ฉลาดแหลม
10 โรงเรียนบ้านห้วยชมภู สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ห้วยชมภู 1. เด็กชายสิทธิโชค    หวังชื่อเสียง
2. เด็กหญิงกนกพร    แซ่จาง
1. นายชิติพัทธ์    เที่ยงมงคลชัย
ครูไม่ครบจำนวน
11 โรงเรียนบ้านปางขอน สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ห้วยชมภู 1. นางสาวสุชาดา    แบแจกู่
2. นายสมนึก    ฮาเยกู่
1. นายธานี    ทาขาว
ครูไม่ครบจำนวน
12 โรงเรียนแม่มอญวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ห้วยชมภู 1. เด็กชายวีรภัทร    แสนลี้
2. เด็กชายสุชาติ    ตาหมี่
1. นายชาญชัย    พร้าวไธสง
2. นายธนากร    เจนแสง
13 โรงเรียนเวียงแก้ววิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เวียงชัยเวียงเหนือ 1. เด็กหญิงมินตรา    เรืองวงค์
2. เด็กหญิงชลธิชา    เชื้อโตหลวง
1. นายณรงค์    ชุมภูจันทร์
ครูไม่ครบจำนวน
14 โรงเรียนบ้านหัวดอย สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เมืองใต้ 1. เด็กหญิงสุจิรา    จะลอ
2. เด็กหญิงธิดารัตน์    สุก้อน
1. นายประภาส    สุริยะวงค์
2. นายวัลลภ    รู้ยาม
15 โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ผางาม 1. เด็กชายเจษฎา    คิดดี
2. เด็กหญิงทัศนีย์    เครือวงค์สืบ
1. นางพรรณี    ปลอดโปร่ง
ครูไม่ครบจำนวน
16 โรงเรียนบ้านปงเคียน สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ทุ่งก่อดงมหาวัน 1. เด็กชายธนวัฒน์    หาญเรืองเกียรติ
2. เด็กหญิงพิมพ์ณัชชา    นทีไพรพนา
1. นายพินสุข    ปิงวังหาร
2. นางวราภรณ์    พรสวัสดิ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................