งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 752
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านป่าซาง สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ป่าซาง 1. เด็กหญิง สุภัสสรา    อุราธร
2. เด็กชายพัสกรณ์    เดชเดชา
1. นางสาวพรนวภัส    คณะรัตน์
2. นางสาวเพ็ญนภา    แก้วศรีลา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
2 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม แม่ข้าวต้ม 1. เด็กชายกีรดิต    บั้งเงิน
2. เด็กชายวัชรพงษ์    เขื่อนคำ
1. นายธงชัย    มะโนกร
2. นายสิทธิชัย    รุ้งประนมกร
4
3 โรงเรียนบ้านร่องปลาขาว สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ห้วยสัก 1. เด็กชายธนพัฒน์    เป็งปัญญา
2. เด็กชายจักรพันธ์    มโนวรรณ์
1. นางสาวสุธีรา    อินทร์ต๊ะ
2. นางสาวสุภาภรณ์    กิ่งสกุล
ชนะเลิศ
4 โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าตุ้ม สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ดอยลาน 1. เด็กหญิงจารุปกรณ์    ติ๊บปละ
2. เด็กหญิงจารุพัสต์    ติ๊บปละ
1. นางสาวนงค์เยาว์    ประมวลการ
2. นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์    กาละวงค์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 โรงเรียนบ้านดอน สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ดอนศิลา 1. เด็กชายโฟวิน    อินทราลาม
2. เด็กชายธีรพัฒน์    พรมชัย
1. นายทองแดง    วุฒิเศลา
2. นายรชตพชร    ธนรชต
5
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................