งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562
สรุปกิจกรรม การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6 753
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม สกอ 1. เด็กหญิงชนัญชิดา    กุมมาลือ
2. เด็กหญิงศรินรัตน์    ฐิติอาคม
3. เด็กหญิงพชรพร    ตาแก้ว
4. เด็กชายพิสิษฐ์    จันแปงเงิน
5. เด็กหญิงอริสา    หลวงสุภา
6. เด็กหญิงอลิสา    ภิราษร
7. เด็กหญิงพิมพ์ภัทรา    สุวรรณมามูล
8. เด็กหญิงปิติยาพร    เป็นมงคล
9. เด็กหญิงนภัทร    เตชะสาย
10. เด็กหญิงกฤตศิณี    ธรรมธิ
11. เด็กชายธรรมนูญ    ธรรมวงค์
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นายวัชรพงษ์    วิชา
ครูไม่ครบจำนวน
ชนะเลิศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................