งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562
สรุปกิจกรรม การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 759
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ทุ่งก่อดงมหาวัน 1. เด็กหญิงพิมลพรรณ    มณีจันทร์สุข
1. นางสมปอง    โลมพันธ์
2 โรงเรียนสันติวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เอกชน 1. เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์    วาณิชย์ศรันญ์
1. นางสาวอัจฉรา    แก้วนาติ๊บ
3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม สกอ 1. เด็กชายเฉลิมพล    เยเปียะ
1. นางสาวนุชรินทร์    พรมเมือง
4 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เมืองใต้ 1. เด็กชายบูรณ์ภิภพ    พิบูลธนพัฒน์
1. นางสาวนิศากร    ขันใจ
5 โรงเรียนบ้านหนองบัวผาบ่ม สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ผางาม 1. เด็กชายกิติพันธ์    ก๋าใจ
1. นางสุกัลยา    มีแดนไผ่
6 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม บ้านดู่ 1. เด็กหญิงเกวลิน    แซ่ลี
1. นางชุติมณ    นามวงศ์
7 โรงเรียนบ้านนางแลใน สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม นางแล 1. เด็กหญิงขวัญอุษา    เศษสูงเนิน
1. นางสาวนันท์ธีรา    กิจรักษ์
8 โรงเรียนห้วยพลูพิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ท่าสุด 1. เด็กหญิงฟองนวล    ใจเหล็ก
1. นางสาวนิภาวรรณ    กันทา
9 โรงเรียนบ้านปางลาว สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม แม่ข้าวต้ม 1. เด็กหญิงปาลิตา    สายสุวรรณ์
1. นางทัศนีย์    ใจแก้ว
10 โรงเรียนแม่ยาววิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม แม่ยาวดอยฮาง 1. เด็กหญิงอาทิตยา    มาเยอะ
1. นางสุภัทรา    มณีรัตน์
11 โรงเรียนบ้านปุยคำ สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ขุนกรณ์ดอนชัย 1. เด็กหญิงอัญธิกา    ไชยวงค์
1. นางพรรณี    บริสุทธิ์
12 โรงเรียนบ้านร่องปลาขาว สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ห้วยสัก 1. เด็กหญิงวนิดา    อาวุธ
1. นางพวงทอง    คลอนศรี
13 โรงเรียนบ้านจำบอน สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ดอยลาน 1. เด็กชายศุภโชค    แก้วกัณทา
1. นางสาวมยุรี    หัถกุล
14 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เมืองเหนือ 1. เด็กหญิงเพียงขวัญ    ยิ้มสวัสดิ์
1. นางพันธ์ทิพา    คชนิล
15 โรงเรียนแม่มอญวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ห้วยชมภู 1. เด็กหญิงณัฐภัสสร    เบเชกู่
1. นางสาววารัตดา    แพเชกู
16 โรงเรียนบ้านเมืองชุม สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เวียงชัยเวียงเหนือ 1. เด็กหญิงวริศรา    อินปันส่วน
1. นางทิวารัตน์    ชมภูเขา
17 โรงเรียนบ้านดอยงาม สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ดอนศิลา 1. เด็กหญิงพิชญาภา    ทองฟู
1. นางอุ่นเรือน    บุญมี
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................