งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562
สรุปกิจกรรม การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 760
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านป่ายางมน สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เมืองเหนือ 1. เด็กหญิงพรณภา    อินตาพรม
1. นางอัมรา    นันทะพรหม
2 โรงเรียนร่องหวาย สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ทุ่งก่อดงมหาวัน 1. เด็กหญิงสิริพร    แซ่ลี่
1. นางสาวพิกุล    เหลากิจ
3 โรงเรียนบ้านห้วยขี้เหล็ก สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ป่าซาง 1. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย    พญาใจ
1. นางสาวศรัญญา    ระลึก
4 โรงเรียนสันติวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เอกชน 1. เด็กชายพิตรพิบูล    เงินแก้ว
1. นางสาวอัจฉรา    แก้วนาติ๊บ
5 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เมืองใต้ 1. เด็กหญิงอาวา    ลุงออ
1. นางสาววิภานันท์    เพชรดง
6 โรงเรียนบ้านหนองบัวผาบ่ม สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ผางาม 1. เด็กหญิงคำอิ่ง    ไทยใหญ่
1. นางสาวสุธิดา    ชาคำสนธ์
7 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม บ้านดู่ 1. เด็กหญิงกฤติกานต์    วงค์คำเครื่อง
1. นางสุพานี    ชุณหปราณ
8 โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม นางแล 1. เด็กหญิงมณีฉาย    มณีขัตย์
1. นางสาวธีรดา    คำรังษี
9 โรงเรียนห้วยพลูพิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ท่าสุด 1. เด็กหญิงนิจวรีย์    แสนแก้วกาศ
1. นางสาวอริสา    ขันเชียง
10 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม แม่ข้าวต้ม 1. เด็กหญิงพรทิพย์    ใจวง
1. นางสาวสุพรรณี    ป้อมฝั้น
11 โรงเรียนบ้านปุยคำ สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ขุนกรณ์ดอนชัย 1. เด็กหญิงสุมาลี    พระพรสิริ
1. นางพรรณี    บริสุทธิ์
12 โรงเรียนบ้านป่าแหย่ง สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ห้วยสัก 1. เด็กหญิงนภัสสรณ์    สร้อยสน
1. นายจิรภัทร    ตันมา
13 โรงเรียนบ้านโป่งช้าง สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ดอยลาน 1. เด็กชายธีรศักดิ์    วันแพง
1. นางรจนา    โพธาวิจิตร
14 โรงเรียนบ้านห้วยชมภู สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ห้วยชมภู 1. เด็กหญิงวรวลัญช์    อุดมศักดิ์วณิช
1. นางสาวสุนารี    วงศ์ษา
15 โรงเรียนเวียงแก้ววิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เวียงชัยเวียงเหนือ 1. เด็กหญิงขวัญจิรา    ชัยทรัพย์
1. นางแสงทัน    คำหม้อ
16 โรงเรียนบ้านดอยงาม สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ดอนศิลา 1. เด็กหญิงปนัดดา    มาเตชะ
1. นางอุ่นเรือน    บุญมี
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................