งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 766
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ทุ่งก่อดงมหาวัน 1. เด็กชายธีรเทพ    คำก้อน
2. เด็กชายจักรินทร์    ศรีสร้างคอม
1. นางสาวกชกร    วิสาพล
2. นางสาวอุไรวรรณ    เนื่องชมภู
2 โรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียก สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ป่าซาง 1. เด็กชายพีรพัฒน์    ปันโพธิ์
2. เด็กชายภานุเดช    ศรีพรม
1. นายทวน    พุ่มพวง
ครูไม่ครบจำนวน
3 โรงเรียนปัญญาวัฒน์ สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เอกชน 1. เด็กชายวัชรา    หล้าปั๋น
2. เด็กชายธนสิน    เยส่อกู่
1. นายจักรกริช    บุตรพรม
ครูไม่ครบจำนวน
4 โรงเรียนบ้านหนองบัวผาบ่ม สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ผางาม 1. เด็กชายสงวนศักดิ์    นาอูกะ
2. เด็กชายนนทฤทธิ์    สะมาน
1. นางสาวชฎาพร    กาบผัก
2. นางสาวสายพิมพ์    สุยะต๊ะ
5 โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เมืองใต้ 1. เด็กชายอนวัช    จำหงษ์
2. เด็กชายอิสยาห์    ทศวงศ์วรรษ
1. นายณัฐวุฒิ    แสงชัย
2. นายอภิวัฒน์    ตันนันตา
6 โรงเรียนห้วยเจริญวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม แม่ข้าวต้ม 1. เด็กชายนรากร    ตันใหม
2. เด็กชายวีรภัทร    มามูล
1. นางอรุณี    ใหม่วงค์
2. นายโยธิน    ขัดศิริ
7 โรงเรียนบ้านโป่งนาคำ สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม แม่ยาวดอยฮาง 1. เด็กหญิงรัตนา    ปูจอง
2. เด็กหญิงยุพิน    รักชาติ
1. นางสาวภูริมาศ    ปันโพธิ์
2. นางอรุณวรรณ์    ปัญญาบุญ
8 โรงเรียนบ้านปางริมกรณ์ สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ขุนกรณ์ดอนชัย 1. เด็กชายวงศกร    จะแสง
2. เด็กชายรัตนะณ    ทาก๋อง
1. นางสาวรตนพร    ปานสุวรรณ์
2. นายสิทธิชัย    ใจนนท์
9 โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าตุ้ม สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ดอยลาน 1. เด็กชายณัฐวัฒน์    วัฒนะ
2. เด็กชายชินวัตร    ไชยวงค์
1. นางสาวจรรยภรณ์    ขันแก้ว
2. นางสาวสุดาพร    ลำคำ
10 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เมืองเหนือ 1. เด็กชายกันตพัตน์    พิชญ์พิบูล
2. เด็กชายฉัตรดนัย    ไชยแก้ว
1. นายกิตติศักดิ์    ใจพรหม
2. นางสาวจิราพร    จานนอก
11 โรงเรียนบ้านเมืองชุม สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เวียงชัยเวียงเหนือ 1. เด็กชายภูวดล    สองคำชุม
2. เด็กชายจิรายุ    ยศกุศลพร
1. นายจิรวัฒน์    วงศ์ชุมภู
2. นางสาวสุดาวรรณ    เชื้อสะอาด
12 โรงเรียนบ้านสมานมิตร สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ดอนศิลา 1. เด็กชายพลวัฒน์    ศรีตัน
2. เด็กชายกิตติศักดิ์    ประทุม
1. นางจินดารัตน์    สาระคำ
ครูไม่ครบจำนวน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................