งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562
สรุปกิจกรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 768
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนบ้านทุ่งก่อ(ใจประชานุเคราะห์) สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ทุ่งก่อดงมหาวัน 1. เด็กหญิงภัทรธิดา    วันดี
2. เด็กหญิงภัทรนิดา    วันดี
3. เด็กหญิงข้าวหอม    ทาบุญสม
4. เด็กหญิงอรัญญา    แซ่จ๋าว
5. เด็กหญิงชลธิดา    แสวงบุญ
6. เด็กชายธนวัต    สิงห์เชื้อ
7. เด็กชายบัญญวัต    ชวนคิด
8. เด็กชายฐิติกรกวิณ    ภักดีวงษา
9. เด็กชายธนกร    โม๊ะจันทร์
10. เด็กชายศตเนติ    ทาบุญสม
1. นายธีรินท์    แซ่เฮ่อ
2. นางนิภา    บุญทอง
3. นายสุชิต    เวียงสมุทร
2 โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ป่าซาง 1. เด็กหญิงธัญวรัตน์    ศรีพรม
2. เด็กหญิงปกิตตา    อินวงค์
3. เด็กหญิงโชตรีรส    นาลอย
4. เด็กหญิงณิชภรณ์    ต้นเขียว
5. เด็กหญิงนริศรา    วรพรมราช
6. เด็กหญิงแพรวา    หมื่นอ้าย
7. เด็กหญิงชลดา    เงินชะจา
8. เด็กหญิงดาวิกา    รักษาป่า
9. เด็กหญิงณัฐธิดา    ศรีพรม
10. เด็กหญิงณัฐวรรณ    ปวกพรมมา
1. นางสาวสายทอง    ทัพธานี
ครูไม่ครบจำนวน
3 โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เมืองใต้ 1. เด็กหญิงวรัญญา    วูยือ
2. เด็กหญิงอภิชญา    อินมั่น
3. เด็กหญิงเพ็ญพร    แสนคำ
4. เด็กหญิงมาลี    ศรีทอง
5. เด็กหญิงก้ายั่น    วอง
6. เด็กหญิงกฤติกา    สุภาหิงค์
7. เด็กหญิงจิราพัค    พุกคุ่ย
8. เด็กหญิงอนัญญา    ไชยวงค์
9. เด็กหญิงณิชาธาร    จันทร์ศิริ
10. เด็กหญิงธัญชนก    ดวงเนตร
1. นางดนตรี    ดวงสม
2. นางสาวธนัญกรณ์    ไมตรี
3. นางสาวนฤมล    มะยอง
4 โรงเรียนบ้านนางแล สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม นางแล 1. เด็กหญิงนุ่น    พม่า
2. เด็กชายหนึ่ง    ศรีปัญญา
3. เด็กชายต้น    พม่า
4. เด็กชายก้องเกียรติ    รวยทรัพย์
5. เด็กหญิงน้ำหวาน    คำยี่
6. เด็กชายทวีศักดิ์    การคมซื่อ
7. เด็กชายกฤษฎา    อินต๊ะปัญญา
8. เด็กหญิงผึ้ง    สันทราย
9. เด็กชายสุริยา    ใจใส
10. เด็กหญิงเดือน    เจริญศรี
1. นางสาวคชาภรณ์    สุริยะไชย
2. นายนันทวุฒิ    ดวงฤทธิ์
3. นายวิรุณ    ดวงสนิท
5 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เมืองเหนือ 1. เด็กหญิงโชติรส    ต๊ะวิละ
2. เด็กหญิงวชิรญานันท์    พรหมมินทร์
3. เด็กหญิงชญานิศ    ชุ่มใจ๋
4. เด็กหญิงนลินภัทร    หมูจีนะ
5. เด็กหญิงณิชนันท์    ศักดิ์แสน
6. เด็กหญิงวนัสนันท์    ศรีวิไชย
7. เด็กหญิงรินรดา    สายเครือคำ
8. เด็กหญิงศิรินทร์    ไชยมงคล
9. เด็กหญิงชนิดาภา    แสนโคตร
10. เด็กหญิงพิชญ์สินี    สลีสองสม
1. นางสาวกัลยาภัสร์    เดชถิระพิพัฒน์
2. นายศราวุฒิ    ชัยสา
3. นางอัญไอริณทร์    ราชา
6 โรงเรียนบ้านดอยงาม สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ดอนศิลา 1. เด็กหญิงฟองเงิน    ลุงจอ
2. เด็กหญิงส่วยจิง    ลุงมหา
3. เด็กหญิงวิรัชญา    แสงภูเขียว
4. เด็กหญิงพวงเงิน    นามติ๊บ
5. เด็กหญิงพัชราภรณ์    เรือนมูล
6. เด็กหญิงนิธิดา    มามูล
7. เด็กหญิงกวินธิดา    พิตรพิบูลย์ตระกูล
8. เด็กหญิงแสงแก้ว    ลุงละ
9. เด็กหญิงมาดู่    ยันนะ
10. เด็กหญิงณัฐธิดา    สาใจ
1. นางถนอมขวัญ    วงค์แก้ว
ครูไม่ครบจำนวน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................