งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562
สรุปกิจกรรม การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 772
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ทุ่งก่อดงมหาวัน 1. เด็กชายพีรวิชญ์    วันดี
2. เด็กหญิงภัสสร    ดวงสีดา
3. เด็กชายธนกฤต    อุ่นกันทา
1. นางพิกุล    โสภา
2. นางสาวราตรี    ศรีคูณลา
2 โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เอกชน 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย    ประชุมของ
2. เด็กหญิงณัฐฐาริญา    ปาลี
3. เด็กหญิงธัญรัตน์    ทองอยู่
1. นางสุรีรัตน์    แก้วโก
ครูไม่ครบจำนวน
3 โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เมืองใต้ 1. เด็กหญิงสุภาพร    พรายวิจารณ์
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก    ประทุมมา
3. เด็กหญิงชัญญา    ยอดโค้น
1. นางสาวณัฐจิรา    มาณะกิจ
2. นางรักษ์คณา    ติ๊บมา
4 โรงเรียนบ้านนางแลใน สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม นางแล 1. เด็กหญิงชมพู    แสงวรรณ
2. เด็กหญิงพิยดา    สายใย
3. เด็กหญิงบัวหอม    วิชัย
1. นางสาวกุลทรัยพ์    สุริยะ
2. นางรงค์มณีย์    ศรีคำม้วน
5 โรงเรียนบ้านโป่งนาคำ สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม แม่ยาวดอยฮาง 1. เด็กหญิงกานต์สิริ    คำมงคล
2. เด็กชายอธิภัทร    นากลาง
3. เด็กหญิงวีรานุช    คีรีแสนภูมิ
1. นางสาวรัตนาภรณ์    คำเผ่า
2. นายวีระศักดิ์    มณีรัตน์
6 โรงเรียนบ้านหนองหม้อ สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ขุนกรณ์ดอนชัย 1. เด็กหญิงนาตยา    จะก่า
2. เด็กหญิงอาเม    เยอแจะ
3. เด็กหญิงนรีลักษณ์    แยซอกู่
1. นางหยาดพิรุณ    ทองอาญา
ครูไม่ครบจำนวน
7 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เมืองเหนือ 1. เด็กหญิงคณิตกุล    อะทะวงค์
2. เด็กหญิงชาลิสา    อาษา
3. เด็กหญิงศรัณย์รัตน์    เยาวธานี
1. นางสาวกรณิกา    แสงตารัตน์
2. นายเนติวิทย์    วิชา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................