งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562
สรุปกิจกรรม การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 774
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เอกชน 1. เด็กหญิงพิมพ์วิมล    เหมรักษ์
2. เด็กหญิงณัฐณิชา    รู้ทำนอง
3. เด็กหญิงปาลิดา    สุวรรณมงคล
1. นางสุรีรัตน์    แก้วโก
ครูไม่ครบจำนวน
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม สกอ 1. เด็กหญิงอาทิตยา    ปิงยอง
2. เด็กหญิงชญานิษฐ์    อุ่นอินต๊ะ
3. เด็กหญิงกรผกา    ยางยืน
1. นายประภัสสรา    ธนะวงศ์
2. นางภัทรนิษฐ์    หาญธรรมรงค์
9
3 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เมืองใต้ 1. เด็กหญิงรัมภาภัค    เดินอด
2. เด็กหญิงกัญญาภัค    ตุงคบุรี
3. เด็กหญิงวันปีใหม่    ไปรุ่งเจริญเร็ว
1. นางสาวปัณฑิตา    เมืองใจ๋
2. นางวนิดา    ปาเงิน
4
4 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม บ้านดู่ 1. เด็กหญิงสามฟอง    ไทยใหญ่
2. เด็กหญิงมีนารัตน์    ศรีแก้ว
3. เด็กหญิงจิราภรณ์    นามอุ่น
1. นางณัชพร    บัญชาเกียรติ
2. นางสาวปิยาพัชร    ชุ่มมงคล
6
5 โรงเรียนบ้านป่ารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม นางแล 1. เด็กหญิงรุ่งระวี    วงค์มูล
2. เด็กหญิงจีรนันท์    ปัญญาใจ
3. เด็กหญิงดาว    เงิน
1. นางรุ่งนภา    ทองขวัญ
2. นางสายทอง    ต๊ะปัญญา
ชนะเลิศ
6 โรงเรียนบ้านหนองหม้อ สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ขุนกรณ์ดอนชัย 1. เด็กหญิงณัฏธกานต์    จะลอ
2. เด็กหญิงวรินดา    ตรีไตรลักษณ์
3. เด็กชายเกรียงไกร    ยาดี
1. นางหยาดพิรุณ    ทองอาญา
ครูไม่ครบจำนวน
7
7 โรงเรียนร่องเบ้อวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ห้วยสัก 1. เด็กหญิงดาราวรรณ    แลเชอ
2. เด็กหญิงกัญญาภัทร    สินสุรินทร์
3. เด็กหญิงปรัชญาพร    รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
1. นายคงเดช    แก้วรากมุข
2. นางสาวฐิตินันท์    คำภิวรรณ์
5
8 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เมืองเหนือ 1. เด็กชายณัฐนนท์    เขื่อนทา
2. เด็กชายสุริศิษฐ์    คำวาง
3. เด็กหญิงภคพร    เฮ่ประโคน
1. นางมณีรัตน์    ทะระมา
2. นายเอกพงษ์    ขันทะ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
9 โรงเรียนบ้านเวียงเดิม สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เวียงชัยเวียงเหนือ 1. เด็กหญิงพุฒิธาดา    ปะสิ่งชอบ
2. เด็กหญิงนภัสสร    ไชยบัน
3. เด็กหญิงกรรณิการ์    ติยะสัน
1. นางสาวสุริฉาย    ดวงคำมูล
2. นางสาวอลิษา    ชมภู
8
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................