งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562
สรุปกิจกรรม การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 775
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนบ้านป่าซาง สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ป่าซาง 1. นายลิวอิจิ    ตุ่นวิชัย
2. เด็กหญิงพีรดา    ศรีพรม
3. เด็กหญิงนิภาพร    ประวะสาร
1. นางสาวชื่นนภา    วงษา
2. นางสาวพรนวภัส    คณะรัตน์
2 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม บ้านดู่ 1. เด็กชายธีรศักดิ์    แสงจัย
2. เด็กหญิงธัญญาเรศ    นารัตน์
3. เด็กหญิงอาภัสรา    ชุ่มวงศ์
1. นางรัชดา    ภิระบัน
2. นางสาวอรยา    ทิพโสด
3 โรงเรียนแม่มอญวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ห้วยชมภู 1. เด็กชายอภิวัฒน์    เปียแลกู่
2. เด็กชายอาเคอ    ภูเชกู่
3. เด็กชายสุวิทย์    หมื่อแล
1. นายประสงค์    แซ่ว้าง
2. นางสาวศิรินทิพย์    บัวผัด
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................