งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562
สรุปกิจกรรม การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 787
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนบ้านห้วยขี้เหล็ก สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ป่าซาง 1. เด็กหญิงพาขวัญ    หาญสุวรรณ
2. เด็กหญิงสุธาสินี    สุริคำ
1. นางสาวศรัญญา    ระลึก
ครูไม่ครบจำนวน
2 โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เอกชน 1. เด็กหญิงแพรพรรณ    แซ่หาง
2. เด็กหญิงพิชฏา    ชาญประเสิรฐวิทยา
1. นางพนมพร    บุญเป็ง
ครูไม่ครบจำนวน
3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม สกอ 1. เด็กชายรชานนท์    ยี่ภิญโญ
2. เด็กชายกนกธร    อินทฉิม
1. นางสาวพัชรินทร์    เผ่าตุ้ย
ครูไม่ครบจำนวน
4 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำตก สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม บ้านดู่ 1. เด็กชายธีรภาพ    แสงดี
2. เด็กชายวัฒน์    แซ่ลี
1. นางสาวเพชรรัตน์    คำหล้าทราย
2. นางสาวเวียน    จันทร์ต๊ะ
5 โรงเรียนบ้านนางแล สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม นางแล 1. เด็กหญิงพลอย    วิชัย
2. เด็กหญิงเสาร์คำ    นำแสง
1. นางสาวคชาภรณ์    สุริยะไชย
2. นางสาวจีรนันท์    ทนุกุล
6 โรงเรียนบ้านเวียงกลาง สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม แม่ข้าวต้ม 1. เด็กหญิงอรนุช    เชอหมื่อ
2. เด็กหญิงวิภาพร    แซ่ลี
1. นางจรรยา    จิตรวิจารณ์
2. นางศรีทร    ทนันชัย
7 โรงเรียนบ้านสันกลาง สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ขุนกรณ์ดอนชัย 1. เด็กหญิงพิชามญชุ์    มณีรัตน์
2. เด็กหญิงขวัญปวีณ์    ณัฐพงศกรณ์
1. นางสาวบูรณี    กรุณา
2. นางสาวภาณิชา    หัตถกอง
8 โรงเรียนร่องเบ้อวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ห้วยสัก 1. เด็กชายศุกลวัฒน์    วิบุญมา
2. เด็กชายภัคพล    ณเรวรรณ์
1. นางสมจิตร    อ้นเจ๊ก
2. นายอภิชาติ    แสนสิทธิ์
9 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เมืองเหนือ 1. เด็กหญิงสุภัสสรา    กันทะรา
2. เด็กหญิงชนากานต์    อายุยืน
1. นางสาวสุนัยพร    พันธโชติ
2. นางสาวแจ่มจิตร    แก้วรากมุข
10 โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เวียงชัยเวียงเหนือ 1. เด็กชายชินกร    ฟองแก้ว
2. เด็กชายนราวิทย์    เรือนแก้ว
1. นางนันทนา    คำเขียว
2. นางสุกัญญา    อินทรแสน
11 โรงเรียนบ้านชัยพฤกษ์ สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ดอนศิลา 1. เด็กหญิงญาณภา    ศรีสวัสดิ์
2. เด็กหญิงพัชรินทร์    ยศคำ
1. นางนันท์นภัส    คำจันทร์
ครูไม่ครบจำนวน
12 โรงเรียนบ้านหัวดอย สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เมืองใต้ 1. เด็กหญิงรัตนาพร    บุญพรมมา
2. เด็กหญิงอรุณทิพย์    ออมทอง
1. นางสาวพัชรินทร์    เมืองมูล
2. นางสาวรุ่งนภา    นำหาร
13 โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ผางาม 1. เด็กชายคฑาวุธ    สิงห์ราชา
2. เด็กหญิงเภตรา    บุญเลิศ
1. นางน้ำอ้อย    เทพชาติ
2. นางสาวอลิสสา    เครือวงค์ปัญญา
14 โรงเรียนบ้านปงเคียน สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ทุ่งก่อดงมหาวัน 1. เด็กหญิงชฎารัตน์    สว่างธนานันต์
2. เด็กหญิงชลธิชา    จะทะผา
1. นางอมรา    ริเป๊ก
ครูไม่ครบจำนวน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................