งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562
สรุปกิจกรรม การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 788
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านป่าซาง สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ป่าซาง 1. เด็กหญิงตรีกาญจน์    จ๋าจุ๋มป๋า
2. เด็กหญิงน้ำทิพย์    ศรีพรม
1. นายเกรียงศักดิ์    สนชาวไพร
2. นางสาวเพ็ญนภา    แก้วศรีลา
9
2 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ท่าสุด 1. นางสาวอรอนงค์    นายคำ
2. นางสาวจันทิรา    ชัยจำเริญสกุล
1. นายณรงค์ฤทธิ์    ระวังศรี
ครูไม่ครบจำนวน
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
3 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม แม่ข้าวต้ม 1. เด็กหญิงธัญญาภรณ์    นวลคำ
2. เด็กหญิงสุรารักษ์    วงษ์ศา
1. นางสาวลักษิกา    จอมปวง
2. นางสุรีย์    กิติรัตน์
6
4 โรงเรียนแม่ยาววิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม แม่ยาวดอยฮาง 1. เด็กหญิงเมธา    แสนคำหอม
2. เด็กหญิงแสงใหม่    มูเซอ
1. นางดรุณี    ถาหมี
2. นางนริศรา    ปัญญาบุญ
7
5 โรงเรียนเวียงแก้ววิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เวียงชัยเวียงเหนือ 1. เด็กหญิงเมธาวี    วงค์ริยะ
2. เด็กชายกานต์พนิต    วงค์ษา
1. นางอติตาภรณ์    จันทะรส
2. นางอัมภา    วรศาสตร์ศิลป์
5
6 โรงเรียนบ้านเวียงเดิม สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เวียงชัยเวียงเหนือ 1. เด็กชายณัฐพล    มณีจันทร์
2. เด็กหญิงปิยะพร    สุกสอน
1. นางจารุณี    วงศ์เมือง
2. นายวารินทร์    เขตชำนิ
4
7 โรงเรียนบ้านดอน สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ดอนศิลา 1. เด็กหญิงมีนา    จุปะมัดตัง
2. เด็กหญิงพนิดา    ครองมี
1. นายทองแดง    วุฒิเศลา
ครูไม่ครบจำนวน
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
8 โรงเรียนบ้านหัวดอย สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เมืองใต้ 1. เด็กหญิงนิระดา    แสงงาม
2. เด็กหญิงพิมพ์ปิยะดารา    พิมาย
1. นางกรรณิกา    อนุจารี
2. นางสาวพัชรินทร์    เมืองมูล
ชนะเลิศ
9 โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ผางาม 1. เด็กหญิงกัญญาณี    มั่นไกร
2. เด็กหญิงโชติกา    บัวจำ
1. นางน้ำอ้อย    เทพชาติ
2. นางสาวอลิสสา    เครือวงค์ปัญญา
8
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................