งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562
สรุปกิจกรรม การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 789
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ทุ่งก่อดงมหาวัน 1. เด็กหญิงปาริชาต    เนตรพนา
2. เด็กหญิงธัญญ์นลิน    ศุภสังขพันธ์
1. นางพิกุล    โสภา
2. นางสาวราตรี    ศรีคูณลา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
2 โรงเรียนบ้านป่าซาง สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ป่าซาง 1. เด็กหญิงสุทธิกานต์    ภารมงคล
2. เด็กชายปิยะวัฒน์    ทุ่งลาด
1. นางสาวชื่นนภา    วงษา
2. นางสาวพรนวภัส    คณะรัตน์
4
3 โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เอกชน 1. เด็กชายณัฎฐ์    สัตย์จริง
2. เด็กชายเกิดยินดี    ธุวะวร
1. นางสุรีรัตน์    แก้วโก
2. นายอารัมภ์    อินทสังข์
11
4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม สกอ 1. เด็กชายราเมศวร์    พรมสุวรรณ์
2. เด็กชายจิตติพัฒน์    ยาละ
1. นางภัทรนิษฐ์    หาญธรรมรงค์
2. นายวัชรพงศ์    นัยนา
9
5 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เมืองใต้ 1. เด็กชายชโนดม    แก้วคำมูล
2. เด็กชายต่อสกุล    อภิวงค์
1. นางนฤมล    แสงจันทร์
2. นางสาวเพ็ญพิชญา    กันธะนภี
5
6 โรงเรียนบ้านป่าบง สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ผางาม 1. เด็กชายปารเมศ    ดอกคำ
2. เด็กชายกฤติมา    หลักแก้ว
1. นางจารุรักษ์    รัตนแสง
2. นายจีระศักดิ์    รัตนแสง
8
7 โรงเรียนบ้านขัวแคร่ สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม บ้านดู่ 1. เด็กชายน๊อต    นามเมือง
2. เด็กชายอาอู    ทูวา
1. นางจันทร์เพ็ญ    โนราช
ครูไม่ครบจำนวน
10
8 โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม นางแล 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์    ผ่องใส
2. เด็กหญิงมยุรา    ไทยอ่อน
1. นายกัญจนริศ    พึ่งสุข
2. นางรมิภา    รวมจิตต์
13
9 โรงเรียนห้วยพลูพิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ท่าสุด 1. เด็กชายNANQIN    LI
2. เด็กหญิงสุพิตรา    ดาวัล
1. นางสาวนุชนารถ    แสนศรี
2. นางวิพา    ปินใจ
14
10 โรงเรียนบ้านปางลาว สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม แม่ข้าวต้ม 1. เด็กหญิงประภัสสร    ปุคลิต
2. เด็กหญิงธัญญาเรศ    ภูขีด
1. นางสาวจิรพรรณ    จันเงิน
2. นางเมธินี    สุวรรณ์
ชนะเลิศ
11 โรงเรียนบ้านสันกลาง สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ขุนกรณ์ดอนชัย 1. เด็กชายภูชิตะวา    วุฒิอดิเรก
2. เด็กชายวัชรศักดิ์    เธียรเศวตตระกูล
1. นายกฤษฎา    สิทธวัง
2. นางรติรัตน์    เหล็กแก้ว
15
12 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เมืองเหนือ 1. เด็กชายชวัลวิทย์    วัฒนวีร์
2. เด็กชายวรชิต    คำนา
1. นางสาวจิราภรณ์    ป้อมฝั้น
2. นางฉลวย    นุชนิยม
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
13 โรงเรียนแม่มอญวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ห้วยชมภู 1. เด็กหญิงวิชุดา    เบเชกู่
2. เด็กหญิงกัลยา    จำรัศคีรีศรี
1. นายประสงค์    แซ่ว้าง
2. นางสาวศิรินทิพย์    บัวผัด
12
14 โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เวียงชัยเวียงเหนือ 1. เด็กชายเมธาสิทธิ์    เมจกะกุล
2. เด็กชายธีรพัฒน์    ปละสอน
1. นางนันทนา    คำเขียว
2. นางสาวปวีณนุช    มณีรัตน์
7
15 โรงเรียนบ้านดอน สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ดอนศิลา 1. เด็กชายพีรกานต์    ปวงคำ
2. เด็กชายนนทพัทธุ์    มูลเรือน
1. นายธราดล    คำแสง
ครูไม่ครบจำนวน
6
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................