งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562
สรุปกิจกรรม การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 790
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านป่าซาง สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ป่าซาง 1. เด็กหญิงพรสุดา    ศรีพรม
2. เด็กชาย กิตติพงษ์    ประทุมชาติ
1. นางสาวชื่นนภา    วงษา
2. นางสาวพรนวภัส    คณะรัตน์
2 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม บ้านดู่ 1. เด็กหญิงลลิตา    ใจดี
2. นายปรัชญา    สาคร
1. นางรัชดา    ภิระบัน
2. นางสาวอารยา    ทิพโสด
3 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ท่าสุด 1. เด็กชายเลาะ    ไทยใหญ่
2. เด็กชายดนุสรณ์    แปงอ้าย
1. นางอัฑฒ์ศยา    เรือนคำ
ครูไม่ครบจำนวน
4 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม แม่ข้าวต้ม 1. เด็กชายกฤษฎา    วงค์เมาะ
2. เด็กหญิงทิพกัญญา    จันทรรัตน์
1. นางสาวดาริกา    สมุดความ
2. นางปวีณา    อะสะนิธิ
5 โรงเรียนแม่ยาววิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม แม่ยาวดอยฮาง 1. เด็กหญิงพิมพ์ภัชชา    ซือมือ
2. เด็กชายณัฐพล    จิกคำ
1. นางสาวผการัตน์    ตาทอง
2. นางสาวลลิตา    สมใจ
6 โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าตุ้ม สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ดอยลาน 1. เด็กชายอาคม    ลีจา
2. เด็กชายณัฐพล    งามสวย
1. นายอนุชน    ฉลาดแหลม
2. นางสาวเพ็ญนภา    ขันแก้ว
7 โรงเรียนแม่มอญวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ห้วยชมภู 1. เด็กหญิงอริยา    เบเชกู่
2. เด็กหญิงยศนันท์    คีรีกุลไพศาล
1. นายประสงค์    แซ่ว้าง
2. นางสาวศิรินทิพย์    บัวผัด
8 โรงเรียนเวียงแก้ววิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เวียงชัยเวียงเหนือ 1. เด็กหญิงพิมพิกา    ขันจันทร์แสง
2. เด็กหญิงพรลภัส    อินทรกลม
1. นางสาวพนิชฎา    สุวรรณแปง
ครูไม่ครบจำนวน
9 โรงเรียนบ้านดอน สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ดอนศิลา 1. เด็กชายกชกรรณ    แสนขา
2. เด็กชายนครินทร์    แก้วคำ
1. นายธราดล    คำแสง
ครูไม่ครบจำนวน
10 โรงเรียนบ้านหัวดอย สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เมืองใต้ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์    บุญพรมมา
2. เด็กหญิงสายฝน    ปอแดง
1. นางจุฑาณี    บั้งเงิน
2. นายวัลลภ    รู้ยาม
11 โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ผางาม 1. เด็กชายภูวดล    วังเปียง
2. เด็กหญิงจรรยามล    ราชชมภู
1. นายพีรวัฒน์    เทพจักร์
2. นางรุ่งทิพย์    จิระมาตร์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................