งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562
สรุปกิจกรรม การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 791
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ทุ่งก่อดงมหาวัน 1. เด็กชายโชติพัฒน์    มูลเฟย
1. นางสาวราตรี    ศรีคูณลา
2 โรงเรียนสันติวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เอกชน 1. เด็กหญิงพรพรหมนรี    ภัทรวัฒนา
1. นางสาวนฤมล    พึ่งปัญญา
3 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เมืองใต้ 1. เด็กชายกฤษญพงศ์    พรพินินวรกิจ
1. นางดวงกมล    ท่านน้อง
4 โรงเรียนบ้านโป่งพระบาท สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม บ้านดู่ 1. เด็กชายดวงจันทร์    จันทร์ดี
1. นางสาวศิริกานดา    คำจันทร์
5 โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม นางแล 1. เด็กหญิงฤทัยทิพย์    ตาลไทย
1. นางรมิภา    รวมจิตต์
6 โรงเรียนบ้านถ้ำผาตอง สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ท่าสุด 1. เด็กหญิงปภัทรสร    จันสม
1. นายก้องเกียรติ    หมื่นสมบัติ
7 โรงเรียนบ้านปางลาว สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม แม่ข้าวต้ม 1. เด็กหญิงศิริณุภัทร์    ภูริภัทรจินดา
1. นางสาวจิรพรรณ    จันเงิน
8 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม แม่ยาวดอยฮาง 1. เด็กชายอุทัย    รักชาติ
1. นางสาวณรดาภรณ์    ศรีจักร์
9 โรงเรียนบ้านริมลาว สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ขุนกรณ์ดอนชัย 1. เด็กหญิงเบญญาภา    อดิศัยสกล
1. นางสาวศิริลักษณ์    กาวิน
10 โรงเรียนบ้านป่าก๊อ สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ห้วยสัก 1. เด็กหญิงวารุณี    ชายปิ่น
1. นายมนูณ    หนักตื้อ
11 โรงเรียนบ้านโป่งเกลือ สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ดอยลาน 1. เด็กชายปฏิภาณ    จันต๊ะนาเขต
1. นางสาวพิทยารัตน์    ช่อศรีลา
12 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เมืองเหนือ 1. เด็กชายปวริศ    เทพสาร
1. นางสาวจิราภรณ์    ป้อมฝั้น
13 โรงเรียนบ้านห้วยชมภู สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ห้วยชมภู 1. เด็กชายศุภโชค    ลิ่วตระกูล
1. นางสาวจินตนา    กาวี
14 โรงเรียนบ้านเวียงเดิม สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เวียงชัยเวียงเหนือ 1. เด็กหญิงนราพร    อุดมพล
1. นางสาวอลิษา    ชมภู
15 โรงเรียนบ้านดอน สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ดอนศิลา 1. เด็กหญิงสุรีย์มาศ    สันษา
1. นายธราดล    คำแสง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................