งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562
สรุปกิจกรรม การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 792
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม บ้านดู่ 1. เด็กหญิงพิจิตรา    วราสินธุ์
1. นางวนิดา    รัศมี
ชนะเลิศ
2 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ท่าสุด 1. นางสาวอาภูมิ    เชอหมื่อ
1. นางอัฑฒ์ศยา    เรือนคำ
4
3 โรงเรียนบ้านรวมมิตร สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม แม่ยาวดอยฮาง 1. เด็กชายเอกรินทร์    เย้อเตอ
1. นายธีรวัฒน์    แสนศิริ
12
4 โรงเรียนแม่ยาววิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม แม่ยาวดอยฮาง 1. นางสาวหมี่ชู้    เชอหมื่อ
1. นายหงษ์เพชร    ทองอินทร์
5
5 โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าตุ้ม สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ดอยลาน 1. เด็กชายสุพจน์    ปันหล้า
1. นายอนุชน    ฉลาดแหลม
6
6 โรงเรียนบ้านห้วยชมภู สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ห้วยชมภู 1. เด็กชายธีร์ปกรณ์    แซ่จ๋าว
1. นางสาวจินตนา    กาวี
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
7 โรงเรียนบ้านปางขอน สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ห้วยชมภู 1. เด็กชายวุฒิพงษ์    เมอแลกู่
1. นางสาวอมรพรรณ    สิทธิวงค์
8
8 โรงเรียนแม่มอญวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ห้วยชมภู 1. เด็กชายสุรศักดิ์    ซะโกกู่
1. นายประสงค์    แซ่ว้าง
9
9 โรงเรียนบ้านดอน สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ดอนศิลา 1. เด็กชายธีรพัฒน์    พรมชัย
1. นายธราดล    คำแสง
10
10 โรงเรียนบ้านหัวดอย สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เมืองใต้ 1. เด็กชายวิศรุต    จะจาง
1. นายวัลลภ    รู้ยาม
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
11 โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ผางาม 1. เด็กหญิงปาณิศา    บัวจำ
1. นายจักรกฤษณ์    ศรีรัตน์
6
12 โรงเรียนบ้านปงเคียน สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ทุ่งก่อดงมหาวัน 1. เด็กชายสิทธิโชค    บุญอนันต์
1. นางวราภรณ์    พรสวัสดิ์
11
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................