งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562
สรุปกิจกรรม การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 793
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนแม่ยาววิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม แม่ยาวดอยฮาง 1. เด็กชายพิศักดิ์    เฌอมือ
2. เด็กชายเล็ก    ลุงจาย
3. เด็กชายธีรพงษ์    เยเปียง
4. เด็กหญิงนันทิพร    เยเปียง
5. เด็กหญิงปิยนุช    มาเยอะ
6. เด็กชายรณสิทธิ์    เปียว
7. นางสาวอาบา    เชกัง
8. นางสาวอาตอ    เชกัง
9. นางสาวสุทธิดา    หมื่อแลกุ
10. นางสาวอาฉู่    เบเชกู่
11. นางสาวสุกัญญา    แลเชอะ
12. นางสาวบูบา    มาเยอะ
1. นางสาวกรรณิกา    ปัญญาบุญ
2. นายกันทิยะ    จันระวังยศ
3. นายศรีธร    ปัญญาบุญ
4. นางสาวศิราณี    ราชลำ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................