งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562
สรุปกิจกรรม การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 794
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ทุ่งก่อดงมหาวัน 1. เด็กหญิงเพชรรัตน์    ชาติวงค์
1. นางสาวพิมพา    วงค์อารีย์
2 โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ป่าซาง 1. เด็กชายณัฐพงษ์    ธิยะคำ
1. นางสาวศิริพร    เฉลิมเลี่ยมทอง
3 โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เอกชน 1. เด็กหญิงธาราพร    แก้วตา
1. นางสาวเสาวนีย์    ปู่เงิน
4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม สกอ 1. เด็กหญิงดวงกมล    อินสาม
1. นางจุฬาลักษณ์    ทองอินทร์
5 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เมืองใต้ 1. เด็กหญิงรวิสรา    แสนปาง
1. นางสาวสาริศา    เยเบียง
6 โรงเรียนดงมะตื๋นเนินสยามวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ผางาม 1. เด็กหญิงขวัญข้าว    ประโยง
1. นางสาวศรัณยา    กันทิ
7 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม บ้านดู่ 1. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา    ก๋ามะเกี๋ยง
1. นางสาวริมธาร    พันธุชงค์
8 โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม นางแล 1. เด็กหญิงอลิชา    พงค์ทวีชัย
1. นางชุฒิญา    คัทซ์
9 โรงเรียนห้วยพลูพิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ท่าสุด 1. เด็กหญิงหนึ่งธิดา    เจริญดี
1. นางสาววิจิตรา    เมี้ยงหอม
10 โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม แม่ยาวดอยฮาง 1. เด็กชายประวิน    บุญหลวง
1. นางสาวอริสรา    ประดับชมพู
11 โรงเรียนบ้านสันกลาง สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ขุนกรณ์ดอนชัย 1. เด็กชายบดินทร์พัชร    อุดมสินประเสริฐ
1. นางสาววนิดา    คำมา
12 โรงเรียนบ้านร่องเผียว สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ห้วยสัก 1. เด็กหญิงลภัสลดา    เจริญชัย
1. นางสาวดารารัตน์    อยู่ลือ
13 โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าตุ้ม สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ดอยลาน 1. เด็กหญิงอังศุมาลิน    ใชยวงค์
1. นางสาวสุดาพร    ลำคำ
14 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เมืองเหนือ 1. เด็กชายวนทรรศน์    ธนทรัพย์สิน
1. นางพวงผกา    ธิวงค์เวียง
15 โรงเรียนบ้านห้วยชมภู สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ห้วยชมภู 1. เด็กชายสุธิชัย    มณีบงกช
1. นางสาวหยาดพิรุณ    ปาลามะ
16 โรงเรียนบ้านเวียงเดิม สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เวียงชัยเวียงเหนือ 1. เด็กชายนครินทร์    อนาใจ
1. นางสาวรัตนา    เนตรวัน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................