งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 800
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ทุ่งก่อดงมหาวัน 1. เด็กชายภูริภัทร    นามแสงกลาง
1. นางพัชณี    ลาอุ่น
8
2 โรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียก สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ป่าซาง 1. เด็กหญิงภัทราวดี    สุภาสาย
1. นางผวรรณ์ตรี    หนูอุ่น
7
3 โรงเรียนสันติวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เอกชน 1. เด็กหญิง ภัตรานันทน์    อุณหนันทน์
1. นางสาวจรีย์พร    ใจดี
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม สกอ 1. เด็กชายชาญวริศ    ศิริสกุล
1. นางจุฬาลักษณ์    ทองอินทร์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
5 โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เมืองใต้ 1. เด็กชายณัฐวัฒน์    พลเยี่ยม
1. นางเนรัญญา    อะทะไชย
6
6 โรงเรียนบ้านป่าสักไก่ สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม บ้านดู่ 1. เด็กหญิงลิสา    เชอหมื่อ
1. นางรัชนีพร    ดีปาละ
13
7 โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม นางแล 1. เด็กหญิงวิยะดา    แก้วนาติ๊บ
1. นางชุฒิญา    คัทซ์
12
8 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ท่าสุด 1. เด็กหญิงปริมพร    ศรีกอง
1. นายวุฒิภัทร    อุทธิยา
16
9 โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าห้า สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม แม่ข้าวต้ม 1. เด็กชายพงศ์สวัสดิ์    แท้ไทยสงค์
1. นางอัมพิกา    จันต๊ะคาด
5
10 โรงเรียนบ้านรวมมิตร สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม แม่ยาวดอยฮาง 1. เด็กหญิงจินตนา    ชีหมื่อ
1. นางกัลยาณี    ศรีวรรณ์
14
11 โรงเรียนบ้านสันกลาง สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ขุนกรณ์ดอนชัย 1. เด็กชายปัณณวิชญ์    เจริญลาศลักษณ์
1. นางสาววรรณธิดา    วัฒนาวงศ์
10
12 โรงเรียนบ้านร่องเผียว สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ห้วยสัก 1. เด็กชายนันทิชัย    ปาขันแก้ว
1. นางสาวดารารัตน์    อยู่ลือ
13 โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าตุ้ม สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ดอยลาน 1. เด็กหญิงวิกานดา    ศรีสุพรรณ
1. นางสาวกุลธิดา    ชาวแพะ
15
14 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เมืองเหนือ 1. เด็กหญิงพิมพ์พิชชา    เกียรติจิรภัทร
1. นายวรวุฒิ    ตุ้ยดง
ชนะเลิศ
15 โรงเรียนแม่มอญวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ห้วยชมภู 1. เด็กหญิงจินตนา    แยซอกู่
1. นางสาววันเพ็ญ    วงค์จรณบูรณ์
4
16 โรงเรียนบ้านเวียงเดิม สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เวียงชัยเวียงเหนือ 1. เด็กชายศิริวัฒนา    ศรีสุวรรณ์
1. นางจีรานุช    สกุลเวช
11
17 โรงเรียนบ้านชัยพฤกษ์ สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ดอนศิลา 1. เด็กหญิงจุฑาภรณ์    ดาษถนิม
1. นางสาวรัชญา    ชูคำ
9
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................