งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562
สรุปกิจกรรม การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 810
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ทุ่งก่อดงมหาวัน 1. เด็กหญิงกุลรัตน์    มั่นกุง
2. เด็กหญิงนันท์ธีรา    คำภูลา
1. นางพัชณี    ลาอุ่น
2. นางสาวพิมพา    วงค์อารีย์
2 โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ป่าซาง 1. เด็กชายณฐกฤต    ธรรมสา
2. เด็กหญิงเกสราพร    มาลา
1. นางสาวยุพินปารย์    พันธุ์มาลี
2. นางสาวศิริพร    เฉลิมเลี่ยมทอง
3 โรงเรียนปัญญาวัฒน์ สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เอกชน 1. เด็กหญิงปุณณิภา    บุญทาศรี
2. เด็กหญิงแบรนด้า    เบห์เรนส์
1. Mr.Robert    Ashly Parish
ครูไม่ครบจำนวน
4 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เมืองใต้ 1. เด็กชายพลลภัฒน์    ชยันต์ธนันชัย
2. เด็กชายมาโกโตะ    โอกุระ
1. MissAnnabel    Lawson Puyogao
2. นางสาวอัญชริน    วัฒนาคม
5 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม บ้านดู่ 1. เด็กหญิงทิพย์เกสร    บุญมี
2. เด็กหญิงลัดดาวัลย์    อาหยิ
1. นางสาวริมธาร    พันธุชงค์
ครูไม่ครบจำนวน
6 โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม นางแล 1. เด็กหญิงปัทมา    นันตา
2. เด็กหญิงสุภามาศ    มหาชนนท์
1. นางชุฒิญา    คัทซ์
2. นางสาววราพร    อารืย์
7 โรงเรียนบ้านเวียงกลาง สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม แม่ข้าวต้ม 1. เด็กชายอนุพงษ์    มั่นใจศักดิ์ศรี
2. เด็กชายอภินันท์    จะหย่อ
1. นางสาวมัณฑนา    จันต๊ะสา
2. นายยุทธสิทธิ์    เบญจวรรณ
8 โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม แม่ยาวดอยฮาง 1. เด็กชายรัชพล    คำแดง
2. เด็กชายชัชวาล    บุญทาทอง
1. นางบุษบา    ทะนันชัย
2. นางสาวอริสรา    ประดับชมพู
9 โรงเรียนบ้านสันกลาง สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ขุนกรณ์ดอนชัย 1. เด็กหญิงชมนพร    ไชยบุตร
2. เด็กหญิงขวัญพัฒน์    ทิพยวงค์
1. นางสาวบูรณี    กรุณา
2. นางสาวภาณิชา    หัตถกอง
10 โรงเรียนบ้านป่าก๊อ สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ห้วยสัก 1. เด็กชายพิสิษฐ์    แสนกุล
2. เด็กหญิงศรสวรรค์    ทองทับ
1. นายกรกช    ปราบปรามภัย
2. นางสาววิลาวัลย์    ชาวลี้แสน
11 โรงเรียนดอยลานพิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ดอยลาน 1. เด็กหญิงกนกวรรณ    เตชะ
2. เด็กชายธนวัฒน์    ถิรไชย
1. นางสาวปรียานุช    สุเนติโกวิท
2. นางสาววรรณพร    แก้วมูล
12 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เมืองเหนือ 1. เด็กหญิงศุภพิชญ์    วิตตางกูล
2. เด็กหญิงธนิษฐา    ยอดยุติธรรม
1. นางวรรณภา    เตจ๊ะ
ครูไม่ครบจำนวน
13 โรงเรียนแม่มอญวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ห้วยชมภู 1. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย    โซเซกู่
2. เด็กหญิงชลีรัตน์    แพเชกู่
1. นางสาววันเพ็ญ    วงค์จรณบูรณ์
2. นางสาวอุมาพร    ชัยทิพย์
14 โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เวียงชัยเวียงเหนือ 1. เด็กชายอรรถวิทย์    ไกรนรา
2. เด็กชายกฤษณชัย    ดอนชัย
1. นางศศิธร    สัตย์สม
ครูไม่ครบจำนวน
15 โรงเรียนบ้านชัยพฤกษ์ สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ดอนศิลา 1. เด็กชายฐิติพงศ์    อมตะไกรวงค์
2. เด็กชายพชรพล    บัวบาน
1. นางสาวรัชญา    ชูคำ
ครูไม่ครบจำนวน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................