งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562
สรุปกิจกรรม การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 811
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม บ้านดู่ 1. เด็กชายศุภชัย    อวดคร่อง
2. เด็กชายนิธิกร    กุลปวริศ
1. นางนวนันท์    สิทธิวงศ์
2. นางสาวสุชัญญา    คำราช
8
2 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม แม่ข้าวต้ม 1. เด็กชายธนา    รุจิธาดาภา
2. เด็กชายจักรี    บุญยอด
1. นายอนันต์    อินเตชะ
2. นางสาวอภิญญา    มะโนคำ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
3 โรงเรียนแม่ยาววิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม แม่ยาวดอยฮาง 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย    เฌอมือ
2. เด็กหญิงญาณี    เลเชอะ
1. นางสายฝน    เตียมธะนะ
ครูไม่ครบจำนวน
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 โรงเรียนดอยลานพิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ดอยลาน 1. นางสาวชนันท์ธิดา    กองคำ
2. เด็กหญิงสุภาพร    พลโฮม
1. นางสาวปรียานุช    สุเนติโกวิท
2. นางสาววรรณพร    แก้วมูล
5
5 โรงเรียนบ้านปางขอน สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ห้วยชมภู 1. เด็กหญิงรัญธิดา    เพียงมีสกุล
2. เด็กหญิงศศิกานต์    มาเยอะ
1. นางสุภาภรณ์    วัฒนาพร
2. นายเสกสรร    สิทธิวงค์
4
6 โรงเรียนเวียงแก้ววิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เวียงชัยเวียงเหนือ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ    แสงบุตร
2. เด็กชายอนันต์ถโชค    แสนเมืองมา
1. นางสาวขนิษฐา    คำผุย
2. นางพิกุล    วรรณโน
9
7 โรงเรียนบ้านดอน สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ดอนศิลา 1. เด็กหญิงฟ้ารุ่ง    รุ้งดี
2. นางสาวแพรพิไล    สมใจ
1. นางสาวอ้อยทิพย์    กันทะวี
ครูไม่ครบจำนวน
6
8 โรงเรียนบ้านหัวดอย สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เมืองใต้ 1. นายอิทธิฤทธิ์    กาวิลาวรรณ์
2. เด็กหญิงศิริพร    มอโป๊ะ
1. นางสาวพัชรา    วันไชยธนวงศ์
2. นางวีรวัลย์    สิริบุญยะพร
ชนะเลิศ
9 โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ผางาม 1. เด็กชายชเนรินทร์    เททะลัง
2. เด็กหญิงสุรีย์พร    มั่นคำ
1. นางสาวธิดารัตน์    ใจนวล
2. นางน้ำอ้อย    เทพชาติ
7
10 โรงเรียนบ้านปงเคียน สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ทุ่งก่อดงมหาวัน 1. เด็กชายรัชพงศ์    อินพรหม
2. เด็กชายวชิรพงค์    อินพรหม
1. นางสาวจุฑามาศ    เวียงคำ
ครูไม่ครบจำนวน
10
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................