งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562
สรุปกิจกรรม การแข่งขันพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 813
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ทุ่งก่อดงมหาวัน 1. เด็กหญิงชนัฐปภา    มุ่งเพียรธรรม
2. เด็กหญิงพรพัสสร    จุวัน
1. นางพัชณี    ลาอุ่น
2. นางสาววิชญาดา    ศรีฤทธิ์
2 โรงเรียนสันติวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เอกชน 1. เด็กหญิงณิชนันท์    ชาดุ
2. เด็กชายธนาวัฒน์    ชีวินสุขอำไพ
1. นางนามิ    ภูรีสวัสดิ์
ครูไม่ครบจำนวน
3 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เมืองใต้ 1. เด็กหญิงปิย์วรา    พัฒนอังกูร
2. เด็กหญิงอรวรรณ    สมนาศักดิ์
1. นางสาวจามจุรี    อินลง
2. นางสาวรัตน์ชนก    ป๊อกกาศ
4 โรงเรียนดงมะตื๋นเนินสยามวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ผางาม 1. เด็กหญิงอวัศยา    สายสำราญ
2. เด็กหญิงณัฏฐธิดา    สมปาน
1. นายธีรสิทธิ์    คาล่า
2. นางสาวศรัณยา    กันทิ
5 โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม นางแล 1. เด็กหญิงเมย์ธิกาน์    ยีสูง
2. เด็กชายพงค์นรินทร์    สุทิน
1. นายกิตติศักดิ์    อ่อนใจ
2. นายธีรภัทร์    สายบุญเชย
6 โรงเรียนห้วยพลูพิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ท่าสุด 1. เด็กชายพชร    ธีรวณัชนันท์
2. เด็กชายวรเดช    แซ่ฟ้า
1. นางสาวกาญจนา    หลักดี
2. นางสาววิจิตรา    เมี้ยงหอม
7 โรงเรียนบ้านสันกลาง สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ขุนกรณ์ดอนชัย 1. เด็กชายพริสร    ตั้งสัจจารักษ์,
2. เด็กชายปราชญะ    พรอนันตะ
1. นางสาววนิดา    คำมา
2. นางสาววรรณธิดา    วัฒนาวงศ์
8 โรงเรียนดอยลานพิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ดอยลาน 1. เด็กชายกิตติพงษ์    เพชรวิเศษ
2. เด็กหญิงพรพิมล    ชัยชนะ
1. นางสาวปรียานุช    สุเนติโกวิท
2. นางสาววรรณพร    แก้วมูล
9 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เมืองเหนือ 1. เด็กหญิงธัญรดา    มาลารัตน์
2. เด็กหญิงวรัญชลี    ยศวงศ์ใจ
1. นางสาวมะลิวรรณ    ประทีปเพ็ญจันทร์
2. นางสาวรำพึง    เชื้อเมืองพาน
10 โรงเรียนบ้านห้วยแม่เลี่ยม สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ห้วยชมภู 1. เด็กชายดานัย    แซ่ว่าง
2. เด็กชายคณาธิป    เบี่ยวทู
1. นางศิรดา    ชาวส้าน
2. นายศุภกฤต    แซ่รี
11 โรงเรียนเวียงแก้ววิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เวียงชัยเวียงเหนือ 1. เด็กหญิงปานลดา    ฟองแก้ว
2. เด็กชายกฤศดา    หมั้นขันธ์
1. นางสาววิชุดา    ยืนยงกุล
ครูไม่ครบจำนวน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................